skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Grwp chwarae Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Cylch Meithrin Penparc - Grwp chwarae

Diweddariad diwethaf: 24/06/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 15/10/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 2 blynyddoedd a 4 blynyddoedd. Cysylltwch am fwy o wybodaeth

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 8 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn rhedeg 5 diwrnod yr wythnos, gan cynnig trwy dydd am 3 diwrnod i plant 3-4 mlwydd oed. Yn y bore rydyn yn croesawu plant 3-4 ac mae sesiwn prynhawn ar gyfer plant 2-3 oed yn gael i cynnal prynhawn Dydd Llun a Gwener.
Rydym yn darparu gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.
Mae'r staff yn brofiadol ac mae gan ddwy aelod cymhwyster NVQ Lefel 5.
Mae yna ardal allanol bendigedig ar gyfer y plant ac meant yn mwynhau nifer fawr o wahanol weithgareddau.
Rydym yn dilyn yr agenda dysgu trwy chwarae sydd yn rhoi cyfle i blant gyrraedd eu potensial a datblygu sgiliau newydd.

Ariannir gan Dechrau'n Deg os yn gymwys.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Dydd Mawrth, Mercher a Iau ar agor o 8:30yb - 3:15yp i blant sydd yn gymwys i’r Cynnig Gofal Plant

Dydd Llun 08:30 - 15:30
Dydd Mawrth 08:30 - 15:30
Dydd Mercher 08:30 - 15:30
Dydd Iau 08:30 - 15:30
Dydd Gwener 08:30 - 15:30

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Cefnogaeth drwy yr adran addysg, Mudiad Meithrin a'r Cynnig Gofal Plant
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No