skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Meithrinfa Once Upon a Time Day Nursery - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 07/07/2023

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 29/07/2021.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Llawn amser

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 32 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 32 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Nodau ac amcanion y meithrinfa yw:
 
1. I greu awyrgylch ysgogol, gofalgar a ddiogel i bob plentyn yn ein gofal.
 
2. I hyrwyddo'n cadarnhaol datblygiad hunan ddelwedd y plant.
 
3. I weithio mewn partneriaeth gyda rhieni/gofalwyr mewn ffordd agored ac onest.
 
4. I gael cynnwys gyda'r cymuned lleol.
 
5. I ddatblygu a chynnal cysylltiadau cryf gyda asiantaethau arall ac i nhw gydnabod ein proffesiynoldbed ni.
 
6. I greu awyrgylch an-rhywiaethwyr gan gyflwyno teganau, llyfrau, a gemau addas i annog datblygiad gyfartal i'r ddau rhyw.
 
7. I ddarparu gweithiwr allweddol a fydd yn gweithio gyda grŵp o blant, monitro eu cynnydd trwy arsylwi ac asesiad, a ddwy waith y flwyddyn adolygu gyda rhieni, hwn yn sicrhau eich bod chi'n gwybod sut mae eich plentyn yn symud ymlaen.
 

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Rydym ar gau am wythnos Nadolig a Gwyl y banc

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Rydym yn gollwng a codi o'n ygolion lleol. Clwb brecwast, ar ol ysgol a clwb gwyliau.

Dydd Llun 07:00 - 19:00
Dydd Mawrth 07:00 - 19:00
Dydd Mercher 07:00 - 19:00
Dydd Iau 07:00 - 19:00
Dydd Gwener 07:00 - 19:00

Ein oriau agored yw 8yb i 6yp ac rydym yn gallu gwneud 7yb a 7yp os mae gofyn amdani ac os mae'r gallu i wneud

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gennym fynediad i hyfforddiant a chefnogaeth.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Mae gennym hyfforddiant mewn lleferydd ac iaith, ymwybyddiaeth o awtistiaeth, ADHD
Man tu allan
Oes
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydyn
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Mae genym pysgod trofannol
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Ydyn
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Mae genym plant yn y meithrinfa sydd ddim yn siarad Cymraeg neu Saesneg fel iaith gyntaf.
Yes