skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Chwarae Mynediad Agored

Open Access Playscheme - Chwarae Mynediad Agored

Diweddariad diwethaf: 13/04/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 4 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Archebion ymlaen llaw trwy valeplayteam.eventbrite.co.uk

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Cynlluniau Chwarae Cymunedol yn gyfle i blant brofi amrywiaeth o gyfleoedd chwarae o fewn adeilad cymunedol lleol. Mae rhai o'n cyfleoedd chwarae yn cynnwys: modelu sothach; gemau awyr agored; ceginau mwdlyd; ac adeiladu cuddfan.

Mae ein Cynlluniau Chwarae Cymunedol yn rhedeg ar sail mynediad agored mewn lleoliadau amrywiol ar draws Bro Morgannwg.

Mae ein sesiynau wedi eu hanelu at oedrannau 4 - 11.

Gellir archebu sesiynau ymlaen llaw drwy EventBrite:
valeplayteam.eventbrite.co.uk

Gellir llenwi ffurflenni cofrestru ymlaen llaw ar-lein:
https://forms.office.com/r/nac45wNYHw

Gallwch hefyd droi i fyny, a llenwi ffurflen gofrestru ar y diwrnod.

Beth mae mynediad agored yn ei olygu? https://www.chwaraecymru.org.uk/cym/chwaraemynediadagored

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Gwyliau Haf
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Hanner Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dydd Mawrth 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dydd Mercher 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dydd Iau 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Dydd Gwener 10:00 - 12:00
13:00 - 15:00

Gweler ein tudalen EventBrite am ddyddiadau ac amseroedd sesiynau sydd i ddod: valeplayteam.eventbrite.co.uk

  Ein costau

  • £0.00 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae ein holl gyfleoedd chwarae cymunedol yn gynhwysol, ac mae staff yn gallu cefnogi plant ag ystod eang o anghenion. Os oes gan eich plentyn unrhyw anghenion y mae angen i ni fod yn ymwybodol ohonynt, sicrhewch fod y rhain ar eich ffurflen gofrestru a'u bod yn cael eu trafod gyda'r Arweinydd Chwarae ar y safle, fel y gallwn sicrhau bod eich plentyn yn cael y profiad gorau posibl yn y sesiwn.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Ydy, mae ein gweithwyr chwarae cymwys i gyd wedi ymgymryd â hyfforddiant chwarae cynhwysol yn ogystal â hyfforddiant penodol i ddarparu ar gyfer ystod o anghenion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Cysylltwch â ni ymlaen llaw i drafod unrhyw anghenion gofal personol sydd gan eich plentyn
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes