skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Clwb Gwyliau

Clwb ar ol ysgol Craig-y-Don / Chasebell Cyf - Clwb Gwyliau

Diweddariad diwethaf: 07/07/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 07/02/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 26 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 26 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor.

Gofal plant ar ol ysgol ac yn ystod y gwyliau. Wedi cofrestu gyda AGC (CIW). Staff i gyd gyda cymhwyster NVQ3 neu uwch. Wedi ei leoli ar safle ysgol. Ardal chwarae mawr. Awyrgylch cartrefol.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: gwyliau ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y gwyliau ysgol canlynol:

  • Gwyliau Haf
  • Gwyliau Pasg
  • Hanner Tymor Mai
  • Hanner Tymor y gwanwyn
  • Hanner Tymor yr hydref
  • Nadolig

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:30 - 18:00
Dydd Mawrth 08:30 - 18:00
Dydd Mercher 08:30 - 18:00
Dydd Iau 08:30 - 18:00
Dydd Gwener 08:30 - 18:00

Rydym yn agor am ddiwrnodau llawn yn ystod gwyliau ysgol. Cynnig sesiwn bore 8.30am tan 12 pm a sesiwn pnawn 1.00pm tan 5.45pm, neu sesiwn diwrnod llawn.

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar, Penwythnosau

  Ein costau

  • £17.00 per Hanner diwrnod - Clwb Gwyliau 8.30am - 12.00pm
  • £20.00 per Hanner diwrnod - Clwb Gwyliau1.30pm - 5.45pm
  • £28.00 per Diwrnod - Clwb Gwyliau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch am fanylion
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No