skip to main content
Gwarchodwr plant Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Gofal Plant Louise - Gwarchodwr plant

Diweddariad diwethaf: 09/10/2019

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r gwasanaeth wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y gwasanaeth arolygiad ar: 02/10/2017.

   Gofalwr Plant yw'r adnodd yma yn  Cardigan.

  Mae gan yr adnodd yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Dim

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Rwy’n warchodwraig plant sydd allan yng nghefn gwlad ac yn byw ar fferm sy'n cynhyrchu llaeth a bîff. Rwy’n credu'n gryf dylai bob plentyn mwynhau'r awyr agored, ac yn cael rhyw fath o syniad o le mae bwyd yn dod.
Gennyf geffyl bach ac mae'r plant gallu helpu gofalu amdano.
Rydwyf yn byw yn agos i'r traeth ac ddim yn bell o Aberteifi ble gallwn gael hwyl yn y Parc Gwyllt a mynychu gweithgareddau arall.
Rydwyf yn byw mewn ty fferm mawr gyda ardal mawr lawr grisiau i edrych ar ôl plant gyda ystafell chwarae arwahan gyda cyfle i chwarae gyda amrywiaeth o degannau.

Rydwyf yn gymwys yn NVQ Lefel 3 yng nghofal plant, cymorth cyntaf pediatrig, helynid bwyd lefel 2 a wedi chwblhau cwrs amddiffyn plant.

Rydwyf yn cymryd 4 wythnos o wyliau y flwyddyn ac rydywf yn rhoi gwybod i rhieni mewn digon o amser.

Casglu o Gylchoedd Meithrin Penparc a Aberporth.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Ar gau 4 wythnos y flwyddyn gan gynnwys wthnos y Sioe Frenhinol
Ar gau 1 wythnos dros y Nadolig

Gallwn darparu gofal dechrau a diwedd dydd. Ydwyf

Dydd Llun 07:00 - 17:00
Dydd Mawrth 07:00 - 17:00
Dydd Mercher 07:00 - 17:00
Dydd Iau 07:00 - 17:00
Dydd Gwener 07:00 - 17:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £4.40 per Awr

Dim

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Yn gallu cefnogi plant ag anableddau
Ddim yn hyderus. Ddim wedi cael fy ngfyn eto ond bodlon cael trafodaeth gyda rhieni os bydd angen hydfforddiant ac adnoddau ychwanegol.
Man tu allan
Yn cael ei adeiladu ond mae yna digon a gaeau ar gael i chwarae.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydwyf
A oes unrhyw anifeiliaid anwes yn eich lleoliad?
Nac ydy - anifeiliaid fferm sy'n byw tu allan felly dim byd yn y tŷ.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechre’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Ydwyf
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No