skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Meithrinfa Jac-y-Do - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 14/10/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 23/05/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 60 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 60 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae’r Feithrinfa newydd sbon yma, sydd wedi eu hadeiladu at bwrpas wedi ei lleoli yn agos i dref Rhydaman yn Sir Gaerfyrddin. Mae’r Feithrinfa yn agor ei drysau am 7:30yb ac yn cau am 6:00yp o ddydd Llun i ddydd Gwener bob wythnos gan eithrio Gwyliau Banc, Noswyl Nadolig a Nos Galan.

Ein hathroniaeth yw i ddarparu yr un safonau a chysegriad uchel a byddwn yn rhoi i blant ein hunain. Mae’r ethos a’r diwylliant rydym yn gweithio’n galed i greu, yn gwneud Meithrinfa Jac-y-Do yn lle diogel a hwylus, ble mae plant yn cael eu hannog i ddysgu a datblygu trwy archwilio a dychmygu.  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Yn eithrio Gwyliau Banc, Noswyl Nadolig a Nos Galan.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Gyda Dechrau Deg a gyda Chylchoedd Meithrin.

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

  Ein costau

  • £26.00 per Hanner diwrnod - 7:30-1pm / 1-6pm
  • £41.00 per Diwrnod - 7:30am - 6pm

Mae gennym y costau ychwanegol canlynol :

  • £14.00 - Clwb a'r ol Ysgol
  • £20.00 - Clwb Gwyliau Hanner Dydd
  • £35.00 - Clwb Gwyliau Dydd Llawn
  • £8.00 - Clwb Brecwast

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Through working with Multi Agencies we are able to access any additional resources needed in order to help with any ALN
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Mae ein hardal allanol yn fawr ac yn wastad.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Mae gennym gwningen.
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Mae staff Meithrinfa Jac-y-Do yn gyfarwydd am ofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith.
Yes