skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwarchodwr plant

Lynne Rawlins - Gwarchodwr plant

Diweddariad diwethaf: 25/11/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 31/10/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn Dinbych.

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 0 misoedd a 10 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 10 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 10 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rwy'n warchodwr plant hunangyflogedig, rwy'n gweithio o fy nghartref fy hun sydd ag amrywiaeth eang o deganau / gweithgareddau y mae'r plant yn eu mwynhau, gyda gardd o faint da.
Rydyn ni hefyd yn rhentu fferm lle rydyn ni'n treulio llawer iawn o amser yn cerdded trwy'r coed / yn bwydo ein ieir / rydyn ni'n bwydo'r ŵyn bach weithiau hefyd.
Rwyf hefyd yn mynd â'r plant i grwpiau chwarae a pharciau lleol yn rheolaidd. (pan fydd rheolau covid yn caniatáu)
Rwy'n gofalu am blant o ychydig fisoedd oed i fyny, am ran neu'r dydd.
Cytunir ar daliadau am warchod plant rhwng y rhieni a minnau, a byddant yn amrywio yn dibynnu ar nifer yr oriau y mae eich plentyn yn derbyn gofal.
Rwy'n hapus i godi a gollwng eich plentyn yn lleol, rwyf hefyd yn ymdrin â rhediadau ysgol yn ôl ac ymlaen i ysgolion lleol yn Ninbych.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. ysgolion lleol yn unig

Dydd Llun 08:00 - 17:00
Dydd Mawrth 08:00 - 17:00
Dydd Mercher 08:00 - 17:00
Dydd Iau 08:00 - 17:00
Dydd Gwener 08:00 - 15:00

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No