skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Meithrinfa Myrtle House - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 25/07/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 23/01/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 11 blynyddoedd. We have vacancies for full and part time sessions

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 90 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 37 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae meithrinfeydd dydd yn darparu gofal plant ar gyfer plant o’u genedigaeth hyd nes eu bod yn 5 oed.

Fel arfer, maen nhw ar agor o’r peth cyntaf yn y bore tan fin nos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gydol y flwyddyn.

Maen nhw’n cynnig amgylchedd gofalgar, diogel, ysgogol, naill ai fel gofal dydd llawn neu ofal rhan-amser ar gyfer babanod a phlant cyn ysgol. Mae rhai yn darparu gofal cyn ac ar ôl yr ysgol ac yn ystod y gwyliau ar gyfer plant hyˆn hefyd.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Gwasanaeth ar gael drwy gydol y flwyddyn

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Na

Dydd Llun 07:00 - 18:00
07:00 - 18:00
07:00 - 18:00
Dydd Mawrth 07:00 - 18:00
07:00 - 18:00
07:00 - 18:00
Dydd Mercher 07:00 - 18:00
07:00 - 18:00
07:00 - 18:00
Dydd Iau 07:00 - 18:00
07:00 - 18:00
07:00 - 18:00
Dydd Gwener 07:00 - 18:00
07:00 - 18:00
07:00 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar, Penwythnosau

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Oes
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Na
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Ydy
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Na
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes