skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

AR AGOR - Meithrinfa Dydd Hapus Dyrfa - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 11/09/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 30/03/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Mae gennym lefydd llawn amser ar gyfer wythnos lawn a llefydd rhan amser ar gael

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 58 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 58 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn gweithio gyda theuluoedd a gofalwyr i ddarparu gofal plant ar gyfer plant o 0 i 12, pob dydd ar hyd y flwyddyn. Yn darparu gofal plant o ansawdd uchel, cyfleoedd datblygu ar gyfer plant o bob oedran trwy chwarae. Gyda thîm o 14 staff profiadol a cymwysedig.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Ar agor o 7:30 yb tan 6 yn Ddydd Llun - Ddydd Gwener, trwy'r flwyddyn , heblaw am Gwyl y Banc.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Casglu a chludo i ac o ysgol
Clwb ar ôl ysgol
Clwb gwyliau
Clwb brecwast

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar, Penwythnosau

  Ein costau

  • £26.50 per Hanner diwrnod - this is for an am session - 8:30 - 1 or a pm session - 1 - 5:30
  • £33.50 per Diwrnod - this is for a school day from 9 - 3:30
  • £42.75 per Diwrnod - this is for a full days care from 8:30 - 5:30
  • £47.75 per Diwrnod - this is for an extended day from 7:30 - 6pm

Rydym yn cynnig gostyngiad ar gyfer brawd neu chwaer

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus iawn. Swyddogion uwch wedi mynychu hyfforddiant penodol ar GDY / Hyfforddiant anabledd ac mae pob aelod o staff wedi cwblhau hyfforddiant ymwybyddiaeth Autism, fel sefydliad rydym yn gweithio tuag at ddod yn sefydliad ymwybodol am Autism.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Oes
Diogel,
amgaeedig
Preifat
llawn adnoddau addas
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Rydym yn hapus i weithio gyda rhieni i ddefnyddio cewynnau o'u dewis.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
ydy
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Rydym yn cynnig gostwng pris am wythnos llawn.
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No