skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Meithrinfa Dydd Hapus Dyrfa - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 22/06/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 30/03/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Mae gennym lefydd llawn amser ar gyfer wythnos lawn a llefydd rhan amser ar gael

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 58 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 58 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn gweithio gyda theuluoedd a gofalwyr i ddarparu gofal plant ar gyfer plant o 0 i 12, pob dydd ar hyd y flwyddyn. Yn darparu gofal plant o ansawdd uchel, cyfleoedd datblygu ar gyfer plant o bob oedran trwy chwarae. Gyda thîm o 14 staff profiadol a cymwysedig.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Ar agor o 7:30 yb tan 6 yn Ddydd Llun - Ddydd Gwener, trwy'r flwyddyn heblaw am Gwyliau y Banc.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Casglu a chludo i ac o ysgol
Clwb ar ôl ysgol
Clwb gwyliau
Clwb brecwast

Dydd Llun 07:30 - 18:00
07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00
07:30 - 18:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar, Penwythnosau

  Ein costau

  • £26.50 per Hanner diwrnod - this is for an am session - 8:30 - 1 or a pm session - 1 - 5:30
  • £33.50 per Diwrnod - this is for a school day from 9 - 3:30
  • £42.75 per Diwrnod - this is for a full days care from 8:30 - 5:30
  • £47.75 per Diwrnod - this is for an extended day from 7:30 - 6pm

Rydym yn cynnig gostyngiad ar gyfer brawd neu chwaer

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Oes
Diogel,
amgaeedig
Preifat
llawn adnoddau addas
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Rydym yn hapus i weithio gyda rhieni i ddefnyddio cewynnau o'u dewis.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
ydy
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Rydym yn cynnig gostwng pris am wythnos llawn.
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No