skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Lles Ieuenctid - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 16/04/2024
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae’r Gwasanaeth Lles Pobl Ifanc Teuluoedd yn Gyntaf yn broject a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd yn seiliedig ar ymagwedd amlasiantaeth o gefnogi pobl ifanc.

Bydd Gwasanaeth Lles Pobl Ifanc y Fro yn cynnig cymorth wedi ei dargedu i bobl ifanc sydd wedi wyneb profiadau plentyndod sydd yn effeithio’n sylweddol ar eu lles cymdeithasol ac emosiynol.

Nod y gwasanaeth yw:

• Gwella lles cymdeithasol ac emosiynol.
• Gwella hyder a gwydnwch.
• Ymrymuso pobl ifanc i ddod yn gyfranogwyr cynhyrchiol a gweithredol mewn cymdeithas.
• Gwella cyfleoedd bywyd pobl ifanc.
• Adeiladu capasiti pobl ifanc i ystyried risg, gwneud penderfyniadau rhesymegol a chymryd rheolaeth.
• Datblygu agweddau, ymddygiad ac uchelgais cadarnhaol.
• Datblygu gallu pobl ifanc i reoli perthnasoedd personol a chymdeithasol.
• Atal anghenion rhag gwaethygu.
• Amddiffyn pobl ifanc rhag y niwed gaiff ei achosi gan fod yn agored i PPNau a phrofiadau tebyg eraill.