skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Gwasanaeth Iechyd Meddwl Ardal y Fro – Bro Morgannwg - Gwasanaethau Adfer Iechyd Meddwl

Diweddariad diwethaf: 12/02/2024
Gwasanaethau Adfer Iechyd Meddwl
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn dîm iechyd a gofal cymdeithasol integredig sy'n darparu gwasanaeth i bobl y mae ganddynt faterion sy'n ymwneud ag iechyd meddwl ac y maent yn byw ym Mro Morgannwg. Gallwn:
• Ddarparu gofal a chymorth i unigolion yn eu cartref
• Trefnu gofal mewn lleoliad nyrsio, preswyl
• Hwyluso trefniadau i ryddhau unigolion o'r ysbyty
• Trefnu bod rhywun yn cael eu hanfon i'r ysbyty ar frys
• Adolygu ac ailasesu'r ddarpariaeth gofal bresennol
• Asesu ac ymyrryd mewn sefyllfaoedd lle y gallai Oedolyn Agored i
Niwed fod mewn perygl
• Darparu cyngor a chymorth i ofalwyr a theuluoedd
• Cyfeirio at asiantaethau a gweithwyr proffesiynol eraill