skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Cyfleoedd Gofal Dydd Bro Morgannwg - Cyfleoedd Dydd i Oedolion

Diweddariad diwethaf: 13/12/2023
Cyfleoedd Dydd i Oedolion
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn darparu ac yn cynorthwyo cyfleoedd mewn amrywiaeth o leoliadau ym Mro Morgannwg. Rydym yn cynnig y gwasanaethau hyn i bobl y maent yn 18 oed a throsodd, ac maent wedi'u cynllunio i helpu pobl i fyw mor annibynnol â phosibl. Darperir gwasanaethau i bobl hŷn mewn partneriaeth â yr Care Collective a Hafod.

Nodau y gwasanaethau a ddarparir gennym yw:
• Hyrwyddo annibyniaeth a datblygiad personol
• Lleihau arwahanrwydd cymdeithasol
• Cynnig seibiant i ofalwyr yn y cartref
• Canolbwyntio ar ganlyniadau cadarnhaol er mwyn bodloni anghenion unigol
• Darparu cymorth dwys i bobl y maent yn dangos ymddygiad heriol neu y mae ganddynt anghenion cymorth uchel.