skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Gwasanaeth Gofal Tymor Hir Bro Morgannwg - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 08/04/2024
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Gwasanaeth Gofal Tymor Hir Bro Morgannwg yn cynorthwyo pobl nad oes modd iddynt fodloni eu canlyniadau lles heb gael gofal a chymorth. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys:

Mae'r Tîm Gwaith Cymdeithasol yn gweithio gyda phobl yn y gymuned a'u teuluoedd er mwyn eu cynorthwyo i gyflawni eu canlyniadau lles. Gallai hyn gynnwys darparu neu hwyluso cymorth ar ffurf gwaith cymdeithasol, gofal yn y cartref, gwasanaethau dydd, gofal seibiant, yn ogystal â gofal nyrsio a gofal preswyl.

Mae'r Tîm Gofal Integredig yn gweithio gyda phobl y maent yn byw mewn cartrefi gofal er mwyn sicrhau bod pobl yn cael y gofal cywir er mwyn bodloni eu hanghenion ac er mwyn osgoi anfon pobl i'r ysbyty yn ddianghenraid.