skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gofal cartref

Let Me Be Me Ltd. - Gofal cartref

Diweddariad diwethaf: 15/03/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Let Me Be Me Ltd yn Wasanaeth Cymunedol sy'n darparu GOFAL CARTREF i bobl yn eu cartrefi , gan gynnwys y rhai ag anghenion cymhleth. Rydym yn aelodau o Fforwm Gofal Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys pobl ag Awtistiaeth, Anableddau Dysgu, Epilepsi, problemau Iechyd Meddwl, Anawsterau Cyfathrebu ac Ymddygiadau Heriol. Rydym yn Gwmni bach ond HYNOD O BROFFESIYNOL. Rydym yn cynnig GWASANAETH PWRPASOL, UNIGOLYN-GANOLOG. Rydym yn buddsoddi mewn hyfforddi a datblygu ein staff, ac mae pob un ohonynt wedi ennill Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol proffesiynol, neu'n gweithio tuag atynt. Rydym dan berchnogaeth breifat ac nid yn rhan o gadwyn fawr. Mae ein Staff YN GAREDIG, YN AMYNEDDGAR, YN BROFFESIYNOL. Gallwn ddarparu Gwasanaethau ledled GORLLEWIN CYMRU, gyda ffocws penodol ar SIR GAERFYRDDIN.