skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Iechyd Cymunedol Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Gwasanaethau Anableddau Dysgu Bro Morgannwg - Iechyd Cymunedol

Diweddariad diwethaf: 18/08/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Ein nod yw rhoi cymorth i'r defnyddiwr gwasanaeth a'u gofalwyr trwy asesu a rheoli anghenion gofal a darparu cyngor a gwybodaeth.

• Rhoi cyngor a gwybodaeth briodol.
• Asesu anghenion defnyddwyr gwasanaeth a'u gofalwyr
• Cymorth er mwyn creu cynllun gofal a allai gynnwys cymorth wedi'i dargedu er mwyn bodloni canlyniadau a nodwyd
• Trefnu cyfeiriadau i asiantaethau neu weithwyr proffesiynol eraill e.e. gweithwyr iechyd proffesiynol, swyddog gofalwyr
• Trefnu gofal seibiant neu lety dros y tymor hwy.
• Adolygu ac ailasesu'r ddarpariaeth ofal gyfredol.
• Asesu ac ymyrryd mewn perthynas â chymorth er mwyn rheoli risg.