skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Ysgol Tregarth - Clwb Brecwast

Diweddariad diwethaf: 26/03/2024
Clwb Brecwast Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Cysylltwch a'r ysgol os gwelwch yn dda

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.
Rhaid talu £1 y plentyn am yr elfen gofal plant cyn y clwb brecwast. Mae disgownt ar gyfer teuluoedd o 3 neu fwy o blant cynradd sy’n defnyddio’r clwb gofal cyn-ysgol.
£2 y dydd yw'r mwyafrif bydd rhiant yn ei dalu. Rhaid archebu lle yn y clwb trwy eich cyfrif Cyngor Gwynedd ar-lein.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Tymor ysgol yn unig

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:00 - 09:00
Dydd Mawrth 08:00 - 09:00
Dydd Mercher 08:00 - 09:00
Dydd Iau 08:00 - 09:00
Dydd Gwener 08:00 - 09:00

Cysylltwch a'r ysgol os gwelwch yn dda

  Ein costau

  • £1.00 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No