skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Clwb Brecwast Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Ysgol Cae Top - Clwb Brecwast

Diweddariad diwethaf: 04/05/2023

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 blynyddoedd a 11 blynyddoedd. Cysylltwch a'r ysgol os gwelwch yn dda

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Yr ysgol fydd yn rhedeg clybiau brecwast fel arfer, ac fe fyddan nhw’n cynnig lle saff gyda goruchwyliaeth i blant fynd cyn yr ysgol. Maen nhw’n darparu brecwast iach i ddisgyblion ac maen nhw’n arbennig o ddefnyddiol os bydd eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol yn gynnar.
Rhaid talu £1 y plentyn am yr elfen gofal plant cyn y clwb brecwast. Mae disgownt ar gyfer teuluoedd o 3 neu fwy o blant cynradd sy’n defnyddio’r clwb gofal cyn-ysgol.
£2 y dydd yw'r mwyafrif bydd rhiant yn ei dalu. Rhaid archebu lle yn y clwb trwy eich cyfrif Cyngor Gwynedd ar-lein.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Tymor ysgol yn unig

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:30 - 08:45
Dydd Mawrth 07:30 - 08:45
Dydd Mercher 07:30 - 08:45
Dydd Iau 07:30 - 08:45
Dydd Gwener 07:30 - 08:45

Cysylltwch a'r ysgol os gwelwch yn dda

  Ein costau

  • £0.00 per Awr - Ni godi'r tal am y clwb brecwast

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cymraeg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No