skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwarchodwr plant Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Ty Anti Gwen - Gwen Roberts - Eglwysbach - Gwarchodwr plant

Diweddariad diwethaf: 25/11/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Nid oes gennym ddyddiad ar gyfer arolwg diweddar i'r adnodd hwn.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn Eglwysbach, Colwyn Bay.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 7 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 7 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rwy’n ofalwr plant yn y cartref ac yn siaradwr Cymraeg rhugl - Cymraeg fydd prif iaith fy lleoliad. Rwy’n cynnig lleoliad diogel, cyfeillgar, cynnes ac ymlaciol. Mae gen i ardd flaen fawr i ddarparu digon o chwarae tu allan. Rwy’n cynnig clwb brecwast a chlwb ar ôl ysgol. Mae fy oriau agor a chau yn hyblyg.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00

ar gau dros pethefnos Nadolig

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar, Nosweithiau

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus.
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Gardd fawr
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
cysylltwch am fanylion
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
1 ci bach, 1 cath
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes