skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Crèche

Gwasanaethau Crèche Sir y Fflint - Crèche

Diweddariad diwethaf: 01/12/2022

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 29/06/2018.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Rhaid cysylltu i drefnu sesiynau.Swyddi Staff - rydym bob amser yn awyddus i recriwtio staff cymwys a phrofiadol i'w defnyddio yn ein cronfa staffio creche.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 19 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 19 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn darparu gwasanaeth creche symudol ledled Sir y Fflint sy'n rhoi cyfle i rieni/gofalwyr gael mynediad at raglenni neu gyrsiau rhianta drwy asiantaethau eraill e.e. cyfarfodydd Gwasanaethau Cymdeithasol, gweithdai sgiliau ac ati.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig. Rydym yn gweithredu yn ystod y tymor yn unig

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 08:30 - 18:30
Dydd Mawrth 08:30 - 18:30
Dydd Mercher 08:30 - 18:30
Dydd Iau 08:30 - 18:30
Dydd Gwener 08:30 - 18:30

Gellir ystyried adegau a diwrnodau eraill felly cysylltwch yn uniongyrchol i drafod

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Gan fod y gwasanaeth creche yn rhan o Wasanaeth Creche a Gofal Plant Sir y Fflint mae gennym fynediad at gymorth a chyngor gan weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr profiadol
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae ein holl staff yn weithwyr proffesiynol profiadol a chymwys ym maes gofal plant o Lefel 2 i fyny
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Mae'r Arweinydd Gwasanaeth a'r Goruchwyliwr wedi cael hyfforddiant newydd o amgylch Deddf ALNET (Cymru) 2018
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Gallwn ddarparu gofal i blant drwy ddefnyddio delweddau i ail-orfodi unrhyw iaith lafar yn ogystal â defnyddio canllawiau rhieni i gynorthwyo cyfathrebu.
Yes