skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Meithrinfa Dydd Hapus Dyrfa - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 21/06/2024
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 30/03/2017.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Mae gennym lefydd llawn amser ar gyfer wythnos lawn a llefydd rhan amser ar gael

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 58 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 58 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn gweithio gyda theuluoedd a gofalwyr i ddarparu gofal plant ar gyfer plant o 0 i 12, pob dydd ar hyd y flwyddyn. Yn darparu gofal plant o ansawdd uchel, cyfleoedd datblygu ar gyfer plant o bob oedran trwy chwarae. Gyda thîm o 14 staff profiadol a cymwysedig.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Ar agor o 7:30 yb tan 6 yn Ddydd Llun - Ddydd Gwener, trwy'r flwyddyn heblaw am Gwyliau y Banc.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Clwb gwyliau
Casglu a chludo i ac o ysgol
Clwb ar ôl ysgol
Clwb gwyliau
Clwb brecwast

Dydd Llun 08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 17:30
Dydd Iau 08:00 - 17:30

Rydym yn cynnig gofal plant o 8 yb tan 6yn, a trefniadau blaenllaw.

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar, Penwythnosau

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
Oes
Diogel,
amgaeedig
Preifat
llawn adnoddau addas
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Rydym yn hapus i weithio gyda rhieni i ddefnyddio cewynnau o'u dewis.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
ydy
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Rydym yn cynnig gostwng pris am wythnos llawn, a hefyd am yr ail blentyn o'r teulu
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No