skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Brambly Hill Day Nursery and Early Years Academy - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 21/06/2024
Meithrinfa Dydd

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 09/10/2023.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 7 blynyddoedd. Mae gennym gwagle ar hyn o bryd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 57 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 46 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn feithrinfa ddydd yn Ysbyty Tywysog Phillip Llanelli, De Cymru. Rydym yn cynnig gofal plant i blant rhwng 0-7 oed. Rydym ar agor drwy'r flwyddyn o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ein horiau Agored yw 08.00am - 18.00p.m rydym yn agor yn gynt os oes angen i gefnogi a helpu rhieni a allai weithio sifftiau. Mae gennym ystafelloedd ac ardaloedd gwahanol drwy'r feithrinfa sy'n darparu ar gyfer y gwahanol oedrannau. Edrychwch ar ein gwefan i weld mwy.
www.bramblyhill.co.uk
Rydym wedi cofrestru gyda’r Cynnig Gofal Plant, Dechrau’n Deg ac Addysg Gynnar.
Rydym yn cynnig llawer iawn o gyfleoedd a phrofiadau i blant ifanc.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Rydym ar agor drwy'r flwyddyn o ddydd Llun i ddydd Gwener 8.00yb - 18.00yh. Rydym yn agor yn gynnar os oes angen.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:00 - 18:00
Dydd Mawrth 07:00 - 18:00
Dydd Mercher 07:00 - 18:00
Dydd Iau 07:00 - 18:00
Dydd Gwener 07:00 - 18:00

Ein horiau safonol yw 08.00yb - 18.00yh ond mae gennym blant i mewn mor gynnar â 6.45yb os oes angen oherwydd gwaith sifft

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar, Penwythnosau

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
Yn cynnig darpariaeth Dechrau’n Deg wrth ochor darpariaeth arall
Yes
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No