skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Teulu Môn - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 23/02/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud


Gwasanaeth digost a chynhwysol ar gyfer teuluoedd yw Teulu Môn.

Gwasanaeth sy’n gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer Plant, Teuluoedd a Gweithwyr Proffesiynol er mwyn cael mynediad at wybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn ymwneud â Phlant, a theuluoedd sydd â phlant, rhwng 0-25 oed.

Rydym yn rhan o Wasanaethau Plant Ynys Môn a gallwn roi cymorth i chi os ydych:

Yn chwilio am ofal plant neu’n meddwl dechrau gweithio fel gofalwr plant proffesiynol.

Eisiau gwybodaeth am weithgareddau i blant a/neu grwpiau cymorth lleol yn yr ardal.

Angen cyngor ar sut i helpu teulu sydd angen cefnogaeth ychwanegol, oherwydd bod teulu wedi chwalu, pryderon yn ymwneud â thai, problemau ariannol neu brofedigaeth.

Eisiau cymorth ar gyfer teulu sy’n wynebu problemau yn yr ysgol, oherwydd anabledd yn y teulu, beichiogrwydd yn yr arddegau, cam-drin alcohol a
chyffuriau.

Eisiau siarad am bryder sydd gennych am lesiant neu niwed posibl i blentyn