skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

  Cysylltwch â Dewis Cymru

Nid oes gan Dewis Cymru rif ffôn. I gysylltu â ni, anfonwch e-bost at help@dewis.cymru neu llenwch y ffurflen isod. Bydd yr wybodaeth a nodwch yma’n caniatáu i ni ymateb yn briodol i’ch ymholiad. Os dywedwch rywbeth wrthym sy’n codi pryderon ynghylch eich diogelwch chi neu ddiogelwch rhywun arall, mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda sefydliadau priodol eraill (e.e. y tîm diogelu plant lleol neu’r heddlu) er mwyn eich diogelu chi/eraill rhag niwed.
  (mae angen y gwbodaeth yma)
 
(mae angen y gwbodaeth yma)
(mae angen rhif ffon neu cyfeiriad e-bost)
 
 
  (mae angen y gwbodaeth yma)