skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd

Meithrinfa Dydd Llangollen - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 22/07/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 06/08/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd. Cysylltwch â'r feithrinfa dros y ffôn neu e-bost i drafod eich anghenion

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 61 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 61 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Darparu gofal plant o enedigaeth hyd at 12. Gofal cofleidio ar gael ar gais gyda'r ysgol leol a' r Cylchoedd Chwarae. Clwb Gwyliau yn ystod gwyliau'r Ysgol.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Rydym yn codi o'r holl ysgolion lleol yn Llangollen

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

Mae ein clwb gwyliau yn rhedeg o 8.30am tan 17.30pm

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Rydym yn gallu cyfeirio unrhyw bryderon a byddem yn cefnogi ADY trwy'r hyfforddiant angenrheidiol
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Rydym yn defnyddio Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn trwy Addysg Cynnar
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Drwy Addysg Cynnar
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yr ydym yn hapus i gefnogi unrhyw blentyn ym mha bynnag ffordd y gallwn
Yes