skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Meithrinfa Babinogion - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 25/11/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 16/04/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 54 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 54 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn cynnig clwb brecwast, clwb gwyliau a chlwb ar ôl ysgol.
Rydym wedi cofrestru gyda CIW i ofalu am 54 o blant.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Gallwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

Rydym ar gau ar Wyliau Banc a dros gyfnod y Nadolig.

  Ein costau

  • £31.00 per Hanner diwrnod - 7.30-1.00 / 1.00-6.00
  • £35.00 per Sesiwn - 8.00-2.00 / 9.00-3.00 / 12.00-6.00
  • £43.00 per Diwrnod - 7.30-6.00

disgownt am fynychu 5 diwrnod llawn
disgownt i frodyr a chwiorydd 10%

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
mae angen I rieni ddarparu a golchi gartref.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith

Rydym yn derbyn Plant o bob iaith a byddwn yn gweithio gyda rhieni i sicrhau bod eu hanghenion cyfathrebu yn cael eu diwallu hyd eithaf ein galluoedd.
Yes