skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Clwb Brecwast

Clawdd Offa Kids Club Ltd - Clwb Brecwast

Diweddariad diwethaf: 22/07/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 3 blynyddoedd a 12 blynyddoedd.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn cynnig clwb brecwast o 7.45 am-8.45 am i blant sy'n mynychu Ysgol Clawdd Offa.
Pan mae'r plant yn cyrraedd rhoddir brecwast iach iddynt. Rydym yn cynnig dewis o rawnfwydydd, dewisiadau pobi wedi'u tostio (tost, bagelau, crempogau, ac ati), ffrwythau a mwy a darparu dŵr neu lefrith i'w yfed.
Rydym yn gweithredu darpariaeth chwarae rhydd dan arweiniad plant gyda llawer o adnoddau'n cael eu cynnig. Rydym hefyd yn annog y plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau iach, megis chwaraeon tîm ac unigol lle y gallwn.
Mae ein staff i gyd yn unigolion brwd gyda llawer o brofiad, cymwysterau a diddordebau ac rydym ar gael i ateb unrhyw gwestiynau pellach a allai fod gennych.
Ar ôl clwb brecwast byddwn yn mynd â'r plant i'w dosbarth ar gyfer y babanod, a bydd yr iau yn mynd i'r dosbarth eu hunain.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr haf
  • Tymor yr hydref

Ni allwn darparu gofal cofleidiol..

Dydd Llun 07:45 - 08:45
Dydd Mawrth 07:45 - 08:45
Dydd Mercher 07:45 - 08:45
Dydd Iau 07:45 - 08:45
Dydd Gwener 07:45 - 08:45

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

  • £4.50 per Awr

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
N/A
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes