skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau cymorth i deuluoedd Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg Gall yr adnodd yma defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Ymgysylltiad â Phobl Ifanc a Theuluoedd Targedig - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Diweddariad diwethaf: 11/06/2021
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Ymgysylltiad â Phobl Ifanc yn darparu ymyriadau â chymorth i blant 8 oed neu’n hyˆ n ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol, magu hyder a meithrin hunan-barch a gwytnwch.

Mae Ymgysylltiad â Theuluoedd hefyd yn cynnwys amrywiaeth o
weithgareddau a chefnogaeth ar gyfer teuluoedd sydd â phlant a phobl ifanc sydd eisiau gwella eu perthynas ac ymddygiad o fewn y teulu. Mae’r ddau wasanaeth yn darparu sesiynau unigol a grwp.
Mae Anturiaethau Caerffili yn darparu sesiynau awyr agored i ennyn
diddordeb plant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Gall Rhieni Ifanc hefyd gael mynediad at sesiynau yn y gymuned i’w cefnogi i oresgyn rhwystrau a mynd i’r afael â heriau sy’n eu hwynebu. Mae hyn yn eu helpu i dyfu a datblygu fel pobl ifanc a rhieni.