skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwasanaethau Adfer Iechyd Meddwl

Canopi - Gwasanaethau Adfer Iechyd Meddwl

Diweddariad diwethaf: 22/06/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Canopi yn cynnig gwasanaeth cymorth iechyd meddwl a lles cyfrinachol am ddim.

Rydym wedi'n cynllunio i weithio ochr yn ochr â gwasanaethau cymorth iechyd meddwl a lles elusennol eraill sy'n seiliedig ar gyflogwyr ac sy'n bodoli eisoes, a'u hategu.

Ein nod yw darparu cymorth i'r rhai sy'n profi heriau a symptomau seicolegol acíwt, megis y rhai sy'n teimlo'n llethu ac yn ofidus, y rhai sy'n cael anawsterau wrth reoli'r heriau amrywiol a ddaeth yn sgil byw drwy'r pandemig, symptomau gorbryder ac iselder, yn ogystal ag effeithiau tymor hwy. megis Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD).