skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Rhywbeth arall Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

Tîm Partneriaeth Ranbarthol Gwent

Diweddariad diwethaf: 04/08/2022
Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

'Mae Bwrdd Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Gwent Fwyaf yn gorff partneriaeth allweddol; sefydlwyd i arwain ac arwain y gwaith o weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ardal Gwent Fwyaf (yn cwmpasu ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen), yn eistedd o fewn ôl troed ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.' Mae'r blaenoriaethau a'r amcanion hyn wedi'u cynnwys o fewn y Cynllun Ardal.

Blaenoriaethau tymor hir y RPB yw:

Gwella canlyniadau iechyd a lles a lleihau anghydraddoldebau yn
y rhanbarth.
I wella gofal, triniaeth a chefnogaeth, gan sicrhau bod gan bobl fwy
dweud a mwy o reolaeth.
I ddarparu gwybodaeth a chyngor, i helpu pobl i gynnal iechyd da & lles.
Darparu gofal, triniaeth a chymorth wedi'i gydlynu gan yr unigolyn.
I wneud defnydd mwy effeithiol o adnoddau, sgiliau ac arbenigedd.
I alinio neu integreiddio swyddogaethau ac adnoddau, lle mae integreiddio yn ychwanegu gwerth i ddinasyddion