skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Gwarchodwr plant Gall yr adnodd yma defnyddio’r iaith Gymraeg

AR AGOR - Hayley Sprake - Bae Cinmel - Gwarchodwr plant

Diweddariad diwethaf: 08/07/2020

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 20/03/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn Bae Cinmel, Kinmel Bay.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 0 misoedd a 10 blynyddoedd. Cysylltwch am fanylion

Sylw/adborth
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Beth rydym ni'n ei wneud

Rwyf yn Ofalwraig Plant Cofrestredig yn gweithio yn fy nghartref ym Mae Cinmel. Rwyf yn cynnig awyrgylch croesawgar lle mae'r plant dan fy ngofal yn teimlo'n hapus, bodlon ac yn cael eu gwerthfawrogi. Mae gennyf flynyddoedd o brofiad o weithio gyda plant ac mae gennyf ddau blentyn fy hun. Rwyf yn darparu llawer o weithgareddau, yn ymweld a grwpiau chwarae, y parc, llyfrgelloedd, y traeth ayyb, felly mae sawl cyfle i gymdeithasu a gwneud ffrindiau tra'n cael hwyl a dysgu am y byd. Rwyf yn gymwysiedig, gyda yswiriant a DBS. Gallaf siarad Cymraeg.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Un lle llawn amser ar gael ar hyn o'r bryd. Gellir trafod gofal dros dro. Cysyllter i drafod.

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Cysylltwch am fanylion

Dydd Llun 08:00 - 17:30
Dydd Mawrth 08:00 - 17:30
Dydd Mercher 08:00 - 17:30
Dydd Iau 08:00 - 17:30
Dydd Gwener 08:00 - 17:30

  Ein costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Hyderus wrth gefnogi plant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol/anabledd
Hyderus. Cysylltwch am fanylion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Efallai, cysyllter i drafod
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Cysylltwch am fanylion
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Cysylltwch i drafod
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes