skip to main content

Mae magu plant ymhell o fod yn hawdd y dyddiau hyn, a bydd y mwyafrif o deuluoedd yn cael anawsterau ar ryw adeg.

Bydd adegau pan fydd angen gwybodaeth, cyngor neu gefnogaeth allanol arnoch chi, naill ai gan eich teulu, cyrff trydydd sector neu weithwyr proffesiynol iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg.

P’un a ydych chi’n ceisio trefnu gofal plant, eisiau gwybod mwy am addysg y blynyddoedd cynnar a gweithgareddau ôl-ysgol yn eich ardal chi neu ddim ond angen tipyn o gymorth ychwanegol i fod yn rhiant da, mae digonedd o help ar gael.

Efallai bod gennych chi bryderon penodol am iechyd, ymddygiad neu addysg eich plentyn ac angen cyngor proffesiynol, neu hyd yn oed asesiad o anghenion eich plentyn.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) – yn cyfeirio teuluoedd a phlant 0-19 oed at wasanaethau yn eu hardal. Mae un Gwasanaeth yn ardal pob awdurdod lleol.

Os ydych chi’n berson ifanc (hyd at 25 oed) sydd dan bwysau neu’n bryderus, sydd angen cymorth neu’n cael trafferth lleisio’ch barn am benderfyniadau sy’n effeithio arnoch chi, beth am gysylltu â llinell gymorth MEIC.

Caiff mwy o wybodaeth ac adnoddau sy’n berthnasol i blant a theuluoedd eu hychwanegu at Dewis Cymru wrth iddo gael ei gyflwyno ledled Cymru yn 2016.

Mae PwyntTeulu Cymru yn  cynnwys newyddion, llinell  gymorth, ffynhonnell  gwybodaeth a llwyfan i  rieni gael dweud eu dweud.

Diweddariad diwethaf: 12/05/2016