skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 20 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • 5 Ways to Arthritis Wellbeing

  INFORMATION SESSION: 5 Ways to Arthritis Wellbeing Thursday – 17 August 2023 Online via Teams 10.30 am – 11.30 pm Join us with Sian Davies and Emily Parry, both practising Health Improvement Practitioner within the Community, and discover Five Ways to Wellbeing, what it means and how small...
    cymru@versusarthritis.org
 • Afternoon Tea and Band - Hafod Club, RHOS

  Afternoon tea & live music. Join us in the HAFOD CLUB - RHOS for a boxed afternoon tea and live music from the band "Break the record", WHEN - Wednesday 6th December 12:30pm-3:15pm Entrance by ticket only - Cost of ticket £10 Contact Michelle Wynne on 07851798630 or Sue Hallard on 07984484866
    07851798630
 • Arty Parky - Merthyr Tydfil, Caerphilly, Tredegar

  Cynhelir y digwyddiadau celf teuluol AM DDIM yma mewn parc gwych! Byddwch yn greadigol a mwynhau’r awyr agored. Chwiliwch am frigau, dail, moch coed a hadau i greu celfwaith awyr agored mawr! Bydd y digwyddiadau ar y dyddiadau dilynol: 10:30yb – 3:00yp Dydd Sadwrn 7 October Parc Cyfarthfa Dydd ...
    01495 400 211
 • Bore Lles Hen Golwyn

  Ydych chi’n oedolyn sy’n byw yn Hen Golwyn? Os felly, beth am ddod draw i’n bore lles. Byddwch yn gallu canfod pa grwpiau a gweithgareddau a gynhelir yn yr ardal. Gallwch chi gymryd rhan yn ein sesiwn Ioga Cadair ac mae gennym ni’r band cymunedol ardderchog ‘Ghostbuskers’ yn perfformio
    01492 577449
 • Brymbo Heritage Open Day

  Sunday 24th September 11am - 4pm Come along and join us at Brymbo Heritage Site for our next Open Day. The event is free and open to everyone. Guided Tours Refreshments Stalls Heritage Project
    0800 772 0981
 • Caerphilly Carers Team - Carers' Rights and Wellbeing Day Thursday 16th November 2023

  Mae Tîm Gofalwyr Caerffili yno i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i ofalwyr anffurfiol di-dâl. Rydym yn rhedeg digwyddiadau a gweithgareddau rheolaidd i gefnogi gofalwyr yn eu rôl gofalu.
    01495 233218
    07713 092795
 • Canu a Gwenu

  Codi canu, codi’r enaid. Yn dod â cherddoriaeth fywiog, siriol i bobl hŷn yn y gymuned. Dim côr! Criw sydd wrth eu bodd yn mwynhau hen gerddoriaeth o'n gorffennol! Dydd Mawrth cyntaf y mis – 10.30am 11.30am - 12.30pm Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Llandrillo Yn Rhos. MAE'N RHAID ARCHEBU LLE!
    01492 577 449
 • Craft Fair - Erlas Victorian Walled Garden

  Saturday 30th September 10am to 2pm Refreshments Crafts Craft Demonstrations To book a table contact: 01978 265058
    01978 265058
 • CUBE (Community United Barry 4 Everyone)

  CUBE (Community United Barry 4 Everyone) is looking for your support and help. CUBE has invited an independent researcher Mark Jones to come along to talk to the community on Wednesday 12th and Thursday 13th July. As we have identified 3 areas of possible growth for CUBE and as you know our...
    07801 978676
 • Digwyddiad i'r hen a'r ifanc

  Dewch draw am baned a sgwrs, cyfarfod ffrindiau newydd o bob oed a chael hwyl gyda’r Tîm Lles Cymunedol a Home-Start Conwy yn ein bore pontio’r cenedlaethau. Dod â phobl ifanc a hŷn ynghyd i ymgysylltu, rhannu profiadau newydd, dysgu oddi wrth ei gilydd a chael hwyl! CROESO I BAWB!
    01492 577449
 • Free Education Programme for Patients (EPP) courses on a wide variety of conditions

  Come and join us for a six week free course to help you learn coping mechanisms for living with chronic pain. The course lasts for 2 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. If you recognise any of the...
    01633 247674
 • Gweithgareddau i Oedolion ag Anableddau Dysgu-Conwy Connect

  Rydym yn hwyluso ac yn cynllunio ystod o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu sy'n byw yng Nghonwy.
    Meloney@conwy-connect.org.uk
 • Home Start - Baby Massage Course

  5 week baby massage course run by one of our IAIM instructors Spend quality time with your baby learning baby massage techniques and connecting with other parents
    01978 366660
    07503993885
 • Launch of South Asian Heritage Month

  It is an opportunity for everyone to appreciate the countries in South Asia and learn new things about their heritage. The month was established to honor and celebrate South Asian history and culture.
    02921 321073
 • MEC Health Fair

  OBJECTIVE: Assist with the effective organisation, running and evaluation of the annual MEC Health Fair. RESPONSIBILITIES There will be many different roles for volunteers and based on their interest, we will try and fit the role to the individual. The following list outlines some of the...
    02921 321073
 • MeTime Sessions - Carers Wales

  Our Me Time sessions in Wales are a series of online activities to support your wellbeing. Activities range from practical advice on carers' rights and caring to emotional and physical wellbeing sessions like mindfulness and dance, to creative opportunities like crafting and cooking. Sessions...
 • The Body Hotel: Self-Compassion Spaces

  We are The Body Hotel, a Wales-based and international social enterprise company prioritising arts health and wellbeing initiatives. After a successful NHS Staff wellbeing movement programme, we have received further funding from Arts Council Wales and Health Education and Improvement Wales for...
    thebodyhotelteam@gmail.com
 • Voices for Peace - an evening of music

  Voices for Peace - an unforgettable evening of musical enchantment at St Giles, Wrexham for World Peace Day (23rd September) featuring the incredible “Guitar” George Borowski, the mesmerising Igloo Hearts and Wrexham Community Choir. This magical evening, to be held in St Giles will feature an...
    info@wrexhamchoir.co.uk
 • Wellbeing Event

  Dewch draw i ddarganfod mwy am sut i ofalu am eich lles eich hun. Gan gynnwys: cyngor ariannol, cyngor iechyd, gwybodaeth i ofalwyr di-dâl, grwpiau cymunedol, therapïau cyfannol a llawer mwy! 17eg Awst 2023 am 12pm yn Gwesty'r Beaches, Prestatyn, LL19 7LG.
    01352 75252
 • Wrecsam 2023 taith gerdedd r gyfer Dementia

  Codi arian ar gyfer Wrecsam Cyfeillgar i Ddementia - cefnogi grwpiau a gweithgareddau lleol. Dewch i ymuno â thîm Wrecsam Cyfeillgar i Ddemntia ar eu taith gerdded flynyddol a chynnig eich cefnogaeth i breswylwyr Wrcsam sy'n byw gyda dementia ar hyn o bryd. Mae hon yn daith gerdded hamddenol ar...

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.