skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Telerau ac amodau

DARLLENWCH Y TELERAU AC AMODAU YN OFALUS CYN DEFNYDDIO'R WEFANHON

Amodau defnyddio’r wefan

Darllenwch y telerau ac amodau’n ofalus cyn defnyddio’r wefan.

Trwy ddefnyddio ein gwefan, byddwch chi’n cadarnhau eich bod yn derbyn yr amodau ac yn cytuno i gydymffurfio â nhw. Os nad ydych chi’n cytuno â nhw, peidiwch â defnyddio ein gwefan.

Gwybodaeth ynglŷn â ni

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) piau Dewis Cymru a hawlfraint pob eiddo deallusol cysylltiedig, ar ran llywodraethau leol Cymru.

Uned Ddata Llywodraeth Leol ~ Cymru (Data Cymru) sy’n cynnal y wefan hon ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Newid yr amodau hyn

Mae gyda ni hawl i newid yr amodau hyn unrhyw bryd trwy ddiweddaru’r dudalen hon. Darllenwch y dudalen hon o bryd i’w gilydd i nodi unrhyw newidiadau gan y byddan nhw’n berthnasol i chi.

Newid ein gwefan

Byddwn ni’n cymryd pob cam rhesymol drwy’r amser i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd. Fe ddylech chi nodi, fodd bynnag, y gallai peth gwybodaeth fod yn anghyfoes unrhyw bryd. Allwn ni ddim gwarantu na fydd ein gwefan a’i chynnwys yn rhydd rhag gwallau neu fylchau.

Defnyddio ein gwefan

Mae’n gwefan ar gael yn rhad ac am ddim. Allwn ni ddim gwarantu y bydd ein gwefan, nac unrhyw wybodaeth sydd arni, ar gael drwy’r amser. Dim ond dros dro y bydd ein gwefan ar gael, ac mae gyda ni hawl i ohirio, dileu, diddymu neu newid unrhyw ran ohoni heb rybudd. Fyddwn ni ddim yn atebol i chi os na fydd ein gwefan ar gael rywbryd neu yn ystod rhyw gyfnod am unrhyw reswm.

Chi sy’n gyfrifol am sefydlu’r holl drefniadau fydd yn eich galluogi i ddefnyddio ein gwefan. At hynny, rydych chi’n gyfrifol am ofalu bod y bobl sy’n ei defnyddio trwy eich cyswllt â’r Rhyngrwyd yn gwybod am yr amodau hyn, yn ogystal ag unrhyw amodau a thelerau perthnasol eraill, a’u bod yn cadw atyn nhw.

Mae’n gwefan yn un gyhoeddus. Y bwriad yw y bydd ar gael i bobl ym mhob rhan o Gymru. Dydyn ni ddim yn honni bod yr wybodaeth sydd i’w gweld ar ein gwefan neu trwyddi yn briodol neu ar gael mewn lleoedd eraill.  Mae gyda ni hawl i ddewis peidio â rhoi ein gwefan, ac unrhyw wasanaeth neu nwydd sydd wedi’i ddisgrifio arni, ar gael i rywun neu ryw fro unrhyw bryd. Os ydych chi’n defnyddio ein gwefan o’r tu allan i’r Deyrnas Gyfunol, ar eich cyfrifoldeb eich hun y bydd hynny.

Eich cyfrif a’ch cyfrinair

O ddewis neu dderbyn côd adnabod defnyddiwr, cyfrinair neu unrhyw wybodaeth arall sy’n rhan o’n gweithdrefnau diogelu, rhaid ichi gadw gwybodaeth o’r fath yn gyfrinachol. Peidiwch â’i rhoi i neb.

Mae gyda ni hawl i ddileu unrhyw gôd adnabod defnyddiwr neu gyfrinair unrhyw bryd – ni waeth pwy sydd wedi’i ddewis neu ei roi – os bydd modd credu’n rhesymol nad ydych chi wedi cydymffurfio ag unrhyw ofynion yn yr amodau defnyddio hyn.

Os ydych chi’n gwybod neu’n tybio bod côd eich adnabod yn ddefnyddiwr neu’ch cyfrinair yn hysbys i rywun arall, rhowch wybod inni yn ddiymdroi trwy neges at help@dewis.cymru.

Hawlfraint eiddo deallusol

Ni piau hawlfraint neu drwydded yr holl eiddo deallusol ynglŷn â’n gwefan a’r deunydd sydd wedi’i gyhoeddi arni. Mae deddfau a chytundebau hawlfreintiau ledled y byd yn diogelu’r gwaith hwnnw. Cedwir pob hawlfraint o’r fath.

Cewch chi argraffu copïau a llwytho i lawr rannau o unrhyw dudalennau sydd ar ein gwefan ar gyfer eich defnydd personol neu ar ran pobl rydych chi’n eu cynrychioli. Cewch chi dynnu sylw pobl yn eich sefydliad at wybodaeth sydd ar y wefan, hefyd.

Chewch chi ddim newid mewn unrhyw ffordd gopïau papur neu ddigidol unrhyw ddeunydd rydych chi wedi’i argraffu neu ei lwytho i lawr. Chewch chi ddim cymryd unrhyw luniau, fideos neu dapiau sain a’u defnyddio ar wahân heb y testun gwreiddiol, chwaith.

Chewch chi ddim defnyddio unrhyw ran o gynnwys ein gwefan i ddibenion masnachol heb drwydded gennyn ni neu gan ein trwyddedwyr.

O argraffu, copïo neu lwytho i lawr unrhyw ran o’n gwefan yn groes i’r amodau hyn, daw eich hawl i ddefnyddio ein gwefan i ben yn syth ac mae gyda ni hawl i fynnu ichi roi unrhyw gopïau sy’n weddill yn ôl i ni neu eu malu.

Dibynnu ar wybodaeth

Diben yr wybodaeth a’r cynghorion sydd ar ein gwefan yw helpu pobl i ddod o hyd i wybodaeth fydd o les iddyn nhw neu’r rhai sydd o dan eu gofal. Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd. Mae’n bwysig ichi nodi, fodd bynnag, fod sawl sefydliad wedi cyfrannu at gyfeirlyfr y gwasanaethau ar ein gwefan. Allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno.  Felly, bydden ni’n cynghori’r rhai sy’n ei darllen i gymryd camau rhesymol i’w dehongli cyn gweithredu yn ôl ei chynnwys – gan gynnwys hel cynghorion proffesiynol neu arbenigol neu osgoi gweithredu yn ôl unrhyw wybodaeth sydd ar ein gwefan.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech resymol i ddiweddaru’r wybodaeth sydd ar ein gwefan, allwn ni ddim honni na gwarantu – boed trwy fynegi neu awgrymu – fod yr wybodaeth sydd ar ein gwefan yn gywir, yn gyflawn neu’n gyfoes.

Does dim bwriad y dylai’r wefan hon gymryd lle cynghorion meddyg neu unrhyw arbenigwr arall ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol. Cysylltwch â’r proffesiynolion hynny os oes gyda chi unrhyw bryderon penodol am eich amgylchiadau.

Terfynau ein hatebolrwydd

Does dim byd yn yr amodau hyn sy’n pennu terfynau ein hatebolrwydd am farwolaeth neu anafiadau o ganlyniad i esgeulustod, twyll, cynrychioli twyllodrus neu unrhyw atebolrwydd arall nad oes modd cyfyngu arno neu ei wadu yng nghyfraith Cymru a Lloegr.

I’r graddau sy’n bosibl yn ôl y gyfraith, dyma eithrio pob amod, gwarant a chynrychioli (neu unrhyw delerau eraill) – boed trwy fynegi neu awgrymu – allai fod yn berthnasol i’n gwefan a’r hyn sydd arni.

Fyddwn ni ddim yn atebol i’r un defnyddiwr am unrhyw golled neu niwed boed trwy gytundeb, methu â chyflawni dyletswydd statudol, camwedd (gan gynnwys esgeulustod) neu unrhyw fodd arall – hyd yn oed pe gallen ni fod wedi rhagweld hynny – ynglŷn â’r canlynol:

  • defnyddio ein gwefan neu heb allu ei defnyddio; neu
  • defnyddio unrhyw gynnwys sydd ar y wefan neu ddibynnu arno.

Os ydych chi’n ddefnyddiwr masnachol, dylech chi nodi na allwn ni dderbyn cyfrifoldeb am:

  • colli elw, busnes, cyllid neu gyfleoedd i werthu nwyddau a gwasanaethau;
  • torri ar draws busnes;
  • colli arbedion oedd wedi’u darogan;
  • colli ewyllys ac enw da neu gyfleoedd i fasnachu; neu
  • unrhyw golled neu niwed anuniongyrchol neu ganlyniadol.

Os ydych chi’n defnyddio’r wefan yn rhinwedd eich statws yn ddinesydd, dylech chi nodi mai dim ond ar gyfer defnydd preifat y byddwn ni’n rhoi ein gwefan ar gael ichi.

Rydych chi’n cytuno na fyddwch chi’n defnyddio ein gwefan ni i ddibenion masnachol neu fusnes, na fydden ni’n atebol ichi pe baech chi’n colli unrhyw elw, busnes neu gyfle i fasnachu ac na fydden ni’n gyfrifol am unrhyw beth a allai dorri ar draws eich busnes.

Fyddwn ni ddim yn gyfrifol am unrhyw golled neu niwed o achos firws, ymosodiad ar sustemau i’w rhwystro rhag rhoi gwasanaethau ar gael nac unrhyw fath arall o ddeunydd technegol niweidiol a allai effeithio ar eich cyfrifiadur, ei gyfarpar, ei raglenni, ei ddata neu unrhyw ddeunydd arall rydych chi’n berchen arno o ganlyniad ichi ddefnyddio ein gwefan, llwytho peth o’i chynnwys i lawr neu gyrchu unrhyw wefan arall sydd wedi’i chysylltu â hi.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan. Dim ond er gwybodaeth ichi y bydd dolenni o’r fath yno.  Felly, ddylech chi ddim tybio ein bod wedi cymeradwyo cynnwys y gwefannau hynny. Fyddwn ni ddim yn atebol am unrhyw golled neu niwed o ganlyniad ichi ddefnyddio gwefannau ac adnoddau o’r fath am nad ydyn nhw o dan ein rheolaeth.

Llwytho cynnwys i fyny i’n gwefan

Byddwn ni’n ystyried unrhyw gynnwys y gallech chi ei lwytho i fyny i’n gwefan yn ddeunydd nad yw’n gyfrinachol nac yn eiddo i neb. Er y byddwch chi’n cadw hawlfraint awdur ynglŷn â’r cynnwys, rhaid ichi roi caniatâd i ni ac i ddefnyddwyr eraill y wefan ddefnyddio, cadw a chopïo’r cynnwys hwnnw am hyn a hyn o amser yn ogystal â’i ledaenu a’i roi ar gael i amryw bobl eraill.

At hynny, mae gyda ni’r hawl i ddatgelu pwy ydych chi i unrhyw un sy’n honni bod cynnwys rydych chi wedi’i gyhoeddi neu ei lwytho i fyny yn groes i’w hawlfraint ynglŷn ag eiddo deallusol neu ei fraint i fynnu preifatrwydd.

Fyddwn ni ddim yn gyfrifol nac yn atebol i neb arall am gynnwys rydych chi neu ddefnyddwyr eraill wedi’i gyhoeddi ar ein gwefan, nac am gywirdeb cynnwys o’r fath.

Mae gyda ni hawl i ddileu unrhyw beth rydych chi wedi’i gyhoeddi ar ein gwefan os yw’n anweddus, yn fygythiol, yn gamarweiniol, yn sarhaus neu’n amharu ar breifatrwydd rhywun arall yn ein barn ni. Ddylai’ch cynnwys chi ddim amharu ar hawlfraint, nod masnach na phreifatrwydd neb.

Mae sylwadau defnyddwyr eraill ein gwefan heb adlewyrchu ein barn nac ein hegwyddorion ni, o reidrwydd. Chi sy’n gyfrifol am ddiogelu eich cynnwys a chadw copïau wrth gefn.

Diogelu data a phreifatrwydd

Mae ein polisi preifatrwydd yn nodi sut y byddwn yn diogelu eich gwybodaeth a sut y bydd hyn yn cael ei ddefnyddio ar ein gwefan.

Y Gymraeg

Chi sy’n gyfrifol am ofalu bod unrhyw wybodaeth rydych chi wedi’i hychwanegu at y wefan yn cyd-fynd â chyfrifoldebau eich sefydliad yn ôl Deddf y Gymraeg 1993 a Mesur y Gymraeg 2011.

Dylech chiystyried eich cyfrifoldeb o ran y Gymraeg hefyd, yn ôl amodau a thelerau unrhyw gymhorthdal neu gytundeb â chorff cyhoeddus megis awdurdod lleol neu fwrdd iechyd.

Firysau

Allwn ni ddim gwarantu y bydd ein gwefan yn ddiogel ac yn rhydd rhag firysau neu heintiau eraill. Chi sy’n gyfrifol am drefnu eich technoleg gwybodaeth, rhaglenni cyfrifiadurol a sustemau i gyrchu ein gwefan. Dylech chi ddefnyddio eich meddalwedd eich hun i’ch diogelu rhag firysau.

Peidiwch â chamddefnyddio ein gwefan ni trwy gyflwyno o’ch bwriad firysau, rhaglenni cudd, arfau rhesymeg neu unrhyw ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n niweidiol o safbwynt technolegol.  Ddylech chi ddim ceisio cyrchu heb ganiatâd ein gwefan, y gweinydd sy’n ei chynnal nac unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy’n gysylltiedig â’n gwefan ni.

Peidiwch ag ymosod ar ein gwefan trwy amharu ar ei gallu i roi gwasanaethau ar gael.  O weithredu yn groes i’r gofyn hwn, fe fyddech chi’n cyflawni trosedd yn ôl Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990.  Byddwn ni’n rhoi gwybod am unrhyw droseddu o’r fath i’r awdurdodau gorfodi perthnasol ac yn cydweithredu â nhw trwy ddatgelu pwy ydych chi. Pe baech chi’n cyflawni trosedd o’r fath, deuai eich hawl i ddefnyddio ein gwefan i ben yn syth.

Cysylltu â’n gwefan

Cewch chi gysylltu â’n gwefan, neu blannu ein chwiliad yn eich gwefan, ar yr amod eich bod yn gwneud hynny mewn modd teg a chyfreithlon na fydd yn niweidio ein henw da nac yn cymryd mantais ohono.  Mae modd hel cynghorion ynghylch cysylltu â’n gwefan neu blannu ein chwiliad trwy help@dewis.cymru.

Peidiwch â gosod dolen mewn ffordd sy’n awgrymu ein bod yn ymwneud â chi neu wedi rhoi sêl ein bendith ar eich gweithgareddau lle nad yw hynny’n wir.  Peidiwch â gosod dolen â’n gwefan o wefan nad ydych chi’n berchen arni, chwaith.

Mae gyda ni hawl i dynnu caniatâd i gysylltu â’n gwefan yn ôl heb roi rhybudd.

Os ydych chi am ddefnyddio unrhyw gynnwys ar ein gwefan ar wahân i’r hyn sydd wedi’i amlinellu uchod, cysylltwch â help@dewis.cymru.

Y gyfraith sy’n berthnasol

Os ydych chi’n ddefnyddiwr, nodwch mai cyfraith Cymru a Lloegr sy’n berthnasol i’r amodau hyn, y pynciau sydd wedi’u trafod ynddyn nhw a modd eu llunio. Rydych chi’n cytuno â ni mai llysoedd Cymru a Lloegr fydd yn barnu ar unrhyw faterion perthnasol. Os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon, fodd bynnag, cewch chi fynd i’r gyfraith yno. Os ydych chi’n byw yn yr Alban, cewch chi fynd i’r gyfraith yn y wlad honno, hefyd.

Os ydych chi’n gwmni, cyfraith Cymru a Lloegr sy’n berthnasol i’r amodau hyn, y pynciau sydd wedi’u trafod ynddyn nhw, modd eu llunio ac unrhyw ddadlau neu hawlio nad yw’n ymwneud â chytundebau.  Rydych chi’n cytuno â ni mai dim ond llysoedd Cymru a Lloegr fydd yn cael barnu ar unrhyw faterion perthnasol.

Cysylltu â Ni

I gysylltu â ni, anfonwch neges at help@dewis.cymru.

Diolch am ddod i’n gwefan ni.

Diweddariad diwethaf: 25/05/2018