skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru
Meithrinfa Dydd

Mother Goose Day Nursery - Penley - Meithrinfa Dydd

Diweddariad diwethaf: 17/05/2021

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo
Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.
Cafodd y darparwr arolygiad ar: 12/03/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag rhan-amser i blant o oedran 3 misoedd a 8 blynyddoedd. Vacancies vary. Please contact setting for more details.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 35 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 35 lle.

Sylw/adborth

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae meithrinfeydd dydd yn darparu gofal plant ar gyfer plant o’u genedigaeth hyd nes eu bod yn 5 oed. Fel arfer, maen nhw ar agor o’r peth cyntaf yn y bore tan fin nos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gydol y flwyddyn.

Maen nhw’n cynnig amgylchedd gofalgar, diogel, ysgogol, naill ai fel gofal dydd llawn neu ofal rhan-amser ar gyfer babanod a phlant cyn ysgol.

Mae rhai yn darparu gofal cyn ac ar ôl yr ysgol ac yn ystod y gwyliau ar gyfer plant hyˆn hefyd.

  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Closed Bank holidays and Christmas week

Gallwn darparu gofal cofleidiol.. Madras and Hanmer School

Dydd Llun 07:30 - 18:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 18:00
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 18:00

  Ein costau

  • £25.50 per Hanner diwrnod - Half Day - 8am -1pm / 1pm - 6pm
  • £38.58 per Sesiwn - School day session 8am - 3pm
  • £43.50 per Diwrnod - Full Day 8am - 6pm
  • £6.00 per Sesiwn - Early start session 7.30am - 8am

5% for full time for 2nd child. All charges include meals and snacks.

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg gydag elfennau dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
We have safety surface play areas with a separate area for toddlers.
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Please contact setting for further details.
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Please contact setting for further details.
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Happy to work with parents to assess the needs of their child.
Yes