skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

P’un a ydych chi’n ceisio trefnu gofal plant, eisiau gwybod mwy am addysg y blynyddoedd cynnar a gweithgareddau ôl-ysgol yn eich ardal chi neu ddim ond angen tipyn o gymorth ychwanegol i fod yn rhiant da, mae digonedd o help ar gael.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (FIS) lleol yn ardal pob awdurdod lleol yng Nghymru sy’n gallu rhoi gwybodaeth i chi am amrediad o wasanaethau yn eich ardal chi.

Mae eich FIS lleol yn gallu cynghori a chyfeirio rhieni, neiniau a theidiau a gofalwyr at:

  • brosiectau a gwasanaethau lleol sy’n cynnig cefnogaeth i bobl sy’n dychwelyd i’r gwaith, yn gwirfoddoli neu’n dysgu
  • opsiynau gofal plant mewn unrhyw ardal benodol, e.e. meithrinfeydd dydd, gwarchodwyr plant cofrestredig a chlybiau gwyliau
  • cael help gyda chostau gofal plant
  • grwpiau cymorth lleol
  • gwasanaethau hamdden, gan gynnwys gweithgareddau a digwyddiadau lleol a mannau i ymweld â nhw
  • gwybodaeth am bryderon iechyd
  • cyngor diogelwch – cadw’ch plentyn yn ddiogel dan do ac yn yr awyr agored

Am fwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ewch i www.childcareinformation.wales

Diweddariad diwethaf: 11/05/2023