skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 33 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • Active Play

  Active Play in the park
    01554749396
 • Addysg Oedolion Cymru - Bwyta'n Iach ar Gyllideb

  Mae'r pandemig wedi effeithio yn ariannol ar lawer o deuluoedd yn ogystal â bod ganddynt lawer mwy o amser gartref i ystyried eu harferion bwyta ac arferion eu plant. Mae'r cwrs yn caniatáu i ddysgwyr rannu syniadau ac awgrymiadau mewn amgylchedd anfeirniadol ar sut i gyllidebu ar gyfer bwyd,...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Cwrs Meithrin Hyder

  Yn ystod y cwrs byddwn yn edrych ar beth yw hyder. Byddwn yn ymdrin â nodweddion unigolyn hyderus, yn trafod sgiliau cyfathrebu a sut mae'r rhain yn cyfrannu at wella hyder. Byddwn hefyd yn ystyried y broses benderfynu, a'r emosiynau a'r teimladau sy'n gysylltiedig â hyn, gan ystyried yr...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Cymorth i rieni gydag addysgu plant gartref

  Bydd y cwrs hwn yn llawn syniadau, strategaethau a mecanweithiau ymdopi i sicrhau a hyrwyddo profiad addysg gartref hapus a llwyddiannus i chi a hefyd i’ch plant. Cyflwynir gwybodaeth mewn dull anfeirniadol gan rannu syniadau gyda rhieni eraill a gyda thiwtor sydd hefyd yn jyglo addysgu o...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Deall Iselder Ysbryd

  Bydd y cwrs yn ymdrin ag achosion iselder ysbryd, ei effeithiau a pha mor gyffredin yw iselder yn y gymdeithas ehangach a'r stigma sydd ynghlwm wrtho. Byddwn yn trafod sut mae iselder ysbryd yn effeithio ar hwyliau, profiadau bywyd, a sut y gall effeithio ar fywydau pobl a chysylltiadau...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Sgiliau Datblygu Personol

  Yn ystod y cwrs, byddwn yn canolbwyntio ar hunaniaeth gadarnhaol, sy'n allweddol i gyflawni hunanhyder a hunan-barch cryf. Byddwn yn nodi'ch rhinweddau personol, eich sgiliau a'ch galluoedd, ac yn amlinellu ffyrdd o wella a chynnal hunaniaeth gadarnhaol. Byddwn yn ystyried meddwl yn bositif ac...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Sgiliau Gwydnwch

  Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar beth yw gwytnwch, pam mae gwytnwch yn bwysig i'ch iechyd a'ch lles, gan gynnig awgrymiadau i wella a datblygu eich gwytnwch personol. Mae gwytnwch yn aml yn cael ei ystyried yn nhermau'r 'theori pêl rwber'. Mae'n ymwneud â pha mor gyflym rydych yn bownsio'n ôl o'r...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Ymwybyddiaeth Ofalgar

  Bydd y cwrs yn helpu dysgwyr i ddeall y canlynol: - Ystyr ymwybyddiaeth ofalgar. Sut y gall technegau ymwybyddiaeth ofalgar helpu i reoli straen ac annog agwedd gadarnhaol ar fywyd. Cyflwr meddwl cadarnhaol a dieisiau. Labelu ystyriol. Effeithiau corfforol straen. Sut i reoli straen a chryfhau...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Yn Barod am Waith

  Ydych chi allan o waith? Ydych chi wedi colli eich swydd yn ddiweddar ac am wella eich sgiliau chwilio am waith? Mae cyflogadwyedd yn ymwneud â'ch gwybodaeth, sgiliau ac agweddau a sut rydych yn defnyddio'r asedau hynny, ac yn eu cyflwyno i gyflogwyr. Beth sydd gennych i'w gynnig - beth yw eich...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru Asesiad Cychwynnol (ESOL)

  Cynnig asesiad cychwynnol ESOL ar-lein am ddim
    07377375167
 • Addysg Oedolion Cymru Cwrs Llythrennedd

  Byddwch yn magu hyder a sgiliau llythrennedd ar gyfer bywyd a gwaith bob dydd. Gallwch ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn llythrennedd, fel sy'n briodol. Sessiwns yn y bore, pnawn ac noson ar Dydd Llun
    Jane.watkins@addysgoedolion.cymru
 • Beat the Covid Blues - Fleur De Lis Community Centre

  Dewch i ymuno gyda ni am ein digwyddiadau allgymorth cymunedol lle gallwch gael mynediad at nifer o ffynonellau cymorth, cyngor a gwybodaeth i'ch helpu i symud ymlaen ar ol y pandemig.
 • Beat The Covid Blues - St David's Community Centre, Rhymney

  Dewch i ymuno gyda ni am ein digwyddiadau allgymorth cymunedol lle gallwch gael mynediad at nifer o ffynonellau cymorth, cyngor a gwybodaeth i'ch helpu i symud ymlaen ar ol y pandemig.
 • Bore Coffi Hyrwyddwyr Lles Caerffili

  Rydym yn cynnal bore coffi rhithwir bob mis trwy Zoom i Hyrwyddwyr Lles ddod at ei gilydd. Mae gennym wahanol sgyrsiau a gweithgareddau bob mis sy'n gysylltiedig â gwasanaethau lles yn y gymuned.
    wellbeing_training.ABB@wales.nhs.uk
 • CAREER AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Session - - 3rd Monday of every month

  DUE TO COVID-19 LOCKDOWN, OUR SERVICES ARE OPERATED ONLINE - 3rd Monday of every month Career and professional development and goal setting online session. Come and join us to find your path and to start your your journey. The Mentor Ring’s vision is that no individual should be excluded from...
    07790 900263
 • Curo'r Iselder Covid - White Rose Resource Centre

  Dewch i ymuno gyda ni am ein digwyddiadau allgymorth cymunedol lle gallwch gael mynediad at nifer o ffynonellau cymorth, cyngor a gwybodaeth i'ch helpu i symud ymlaen ar ol y pandemig.
 • Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain

  Ymunwch â ni am sesiwn 2 awr o hyd ar arwyddion BSL sylfaenol a’r wyddor sillafu â’r bysedd
    01492 577449
 • Diwrnodau Agored Rhithwir Cysylltu Bywydau De Ddwyrain Cymru

  Rydyn ni'n mynd yn rhithwir!Dewch i ymuno â'n Diwrnodau Agored Cysylltu Bywydau De-ddwyrain Cymru Rhithwir Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Ofalydd? Ydych chi'n hoffi'r syniad o weithio gartref?Galwch heibio i gael rhagor o wybodaeth am y cynllun neu am sut y gallech chi ddod yn ofalydd...
    01443 864784
 • Hac Caredigrwydd Rhisga

  A oes gennych chi syniadau newydd i wella lles i bawb yn y gymuned? A hoffech chi weithio gydag eraill i wneud gwahaniaeth? Mae Hac Caredigrwydd Rhisga yn ddigwyddiad undydd ar 16 Medi i ysgogi’r gymuned i weithio gyda’i gilydd. Yn ystod y digwyddiad, byddwch yn gweithio mewn timau o bump i...
 • Living Levels Landscape Partnership - Gwent Levels area; Newport, Cardiff, Chepstow

  The Living Levels Landscape Partnership (LLLP) is a Heritage Lottery Funded (HLF) Landscape Partnership Scheme which aims to reconnect people and communities to the Gwent Levels landscape and provide a sustainable future for this historic and unique area. Our area covers the edge of the Severn...
    01633 292 982
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course Starting February 2021

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve...
    01633 247674
 • Meet the Home Office, an interactive session with The Home Office Community Engagement officers

  DUE TO COVID-19 LOCKDOWN, OUR SERVICES ARE OPERATED ONLINE Join us on Wednesday 28 July 2021 11:00 am-12:00 pm This is the 4th of a series of monthly sessions organised by TMR and The Home Office, each covering different topics. Please get in contact if you'd like to join in.
    02921321073
 • Mums Matter - Mind

  Mae Mums Matter yn wasanaeth iechyd meddwl amenedigol. Ei'n nod yw gwella iechyd meddwl a lles mamau newydd trwy eu darpari wybodaeth a dealltwriaeth o iechyd meddwl amenedigol a thrwy ehangu eu rhwydweithiau cymdeithasol. Dyluniwyd a datblygwyd Mums Matter gyda mamau sydd â phrofiad byw o...
    mums@mindpembrokeshire.org.uk
 • North Wales Postcard Fair -suspended

  FAIRS SUSPENDED The North Wales Postcard Club invite you to join us at the Llandudno Postcard Fair, at the Craig-y-Don Community Centre, Queen's Road, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1TE. Open 10am to 4pm. Admission £2. On-site, free carpark. Easy access. Light refreshments. Organized by the North ...
    01244 813214
 • Qigong yn yr awyr agored

  Ymunwch â Phil yn yr awyr agored i ddysgu am ffordd effeithiol o ryddhau straen a datblygu dull o ymlacio drwy gelfyddyd hynafol o symud, anadlu a myfyrio. AM DDIM Eglwys Dewi Sant Ystâd Treath Penrhyn Bae Penrhyn
    01492 577449
 • Sesiynau Ymgysylltu Llesiant 2021

  Mae cyrff cyhoeddus yng Ngwent yn dechrau edrych ar ba wasanaethau a chyfleusterau fydd eu hangen yn y dyfodol i fodloni dyheadau ein cymunedau, ac rydyn ni angen i chi gymryd rhan. Rydyn ni wedi trefnu dau gyfarfod ar gyfer pob ardal gymunedol yn y Fwrdeistref Sirol – un yn y bore (10.00am tan...
    caerffiliagarem@caerffili.gov.uk
 • SURE for Mental Health

  Mental Health Webinars and Events
    01633 250205
 • Taith Gerdded Lles Aberteifi - 31/08/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Bydd Taith Gerdded Lles Aberteifi yn cwrdd yn Maes Parcio, Cilgerran Canolfan Bywyd Gwyllt (SA43 2TB) Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch cymerid rhan am faint ...
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Llambed - 31/08/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Bydd Taith Gerdded Lles Llambed yn cwrdd yn faes parcio Rookery (SA48 7BU). Sylwch fod cost am barcio yn y lleoliad hwn. Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch...
    07866 985753
 • TOTS 2 TEENS HOLIDAY PLAYSCHEME

  Tots 2 Teens is a specialist After School Club and Holiday Play Scheme for young people aged 5-18 who have Additional Learning Needs and/or disabilities, this provision is based at Portfield School in Haverfordwest.
    01437 774658
 • Working Wardrobe Launch

  We at Platfform have created a working wardrobe to help people find suitable smart clothing for job interviews and workwear for people who have secured jobs and are struggling to find appropriate clothing
    01495 245802
    07717 291713
 • Y Cynghorydd Surgeries@ Canolfan Llanisien Caerdydd-Dydd Mercher 1af y mis

  OHERWYDD O CORONAFEIRWS, EFALLAI NI FYDD Y WASANAETH HYN YN WEITHREDU FEL ARFER CYSYIITWCH GYDA NI AM MWY O WYBODAETH. Galw heibio am lawdriniaeth gynghori gyda chynghorydd lleol
    02920 871060
 • Zumba Gold yn y Parc

  Dosbarth ffitrwydd dawns ysgafn sy’n gyfeillgar, hwyliog ac yn wych ar gyfer pobl hŷn! Canolfan Ddiwylliant Conwy ,Ffordd ffos y dref , Conwy
    01492 577449

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.