skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 27 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • Active Play

  Active Play in the park
    01554749396
 • Addysg Oedolion Cymru - Cymorth i deuluoedd i gefnogi pobl ifanc yn eu harddegau

  Bydd y cwrs blasu ar-lein anffurfiol a ariennir yn cefnogi gwell gwybodaeth am ddatblygiad y glasoed er mwyn datblygu sgiliau cyfathrebu effeithiol wrth gyfathrebu â'ch plentyn yn ei arddegau. Archwilir ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad pobl ifanc yn eu harddegau, beth yw ymddygiad heriol ac ...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Siarad am Bêl-droed

  Ydych chi'n mwynhau gwylio / chwarae pêl-droed? Ydych chi'n mwynhau trafod Pêl-droed, ond heb neb i drafod? Mae'r sesiynau hyn ar gyfer unigolion sy'n hoffi trafod pêl-droed. Bydd yn cynnwys - Cwis; trafod manteision ac anfanteision VAR; Pêl-droed lleol; y gwirfoddolwyr a llawer mwy. Dewch i...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Ymwybyddiaeth Dyslecsia

  Yn ôl Cymdeithas Dyslecsia Prydain mae gan oddeutu 10% o'r boblogaeth ddyslecsia, er bod tystiolaeth i awgrymu'r ffigur yn uwch ac yn agosach at 16%. Mae'r cwrs byr hwn wedi'i gynllunio i gynyddu ymwybyddiaeth o Ddyslecsia. Gan fod hwn yn gwrs ar-lein a gyflwynir trwy fideo-gynadledda Zoom, bydd ...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Ymwybyddiaeth Dyslecsia

  Yn ôl Cymdeithas Dyslecsia Prydain mae gan oddeutu 10% o'r boblogaeth ddyslecsia, er bod tystiolaeth i awgrymu'r ffigur yn uwch ac yn agosach at 16%. Mae'r cwrs byr hwn wedi'i gynllunio i gynyddu ymwybyddiaeth o Ddyslecsia. Gan fod hwn yn gwrs ar-lein a gyflwynir trwy fideo-gynadledda Zoom, bydd ...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru Ysgrifennu Creadigol Ysgrifennu barddoniaeth bersonol

  Dewch â'ch dychymyg, beiro a phapur! Byddwn yn archwilio hunaniaeth trwy fytholeg ac ysgrifau eraill yn y cyfres o weithdai. Trwy gyflwyno myth Pandora gyda chyfeiriadau at fytholeg Geltaidd, byddwn yn ystyried ysgrifennu sy'n gysylltiedig â thema hunaniaeth a lle ac yn ymateb mewn cyfres o...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru Asesiad Cychwynnol (ESOL)

  Cynnig asesiad cychwynnol ESOL ar-lein am ddim
    07377375167
 • Addysg Oedolion Cymru Cwrs Llythrennedd

  Byddwch yn magu hyder a sgiliau llythrennedd ar gyfer bywyd a gwaith bob dydd. Gallwch ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn llythrennedd, fel sy'n briodol. Sessiwns yn y bore, pnawn ac noson ar Dydd Llun
    Jane.watkins@addysgoedolion.cymru
 • Bore Coffi Hyrwyddwyr Lles Caerffili

  Rydym yn cynnal bore coffi rhithwir bob mis trwy Zoom i Hyrwyddwyr Lles ddod at ei gilydd. Mae gennym wahanol sgyrsiau a gweithgareddau bob mis sy'n gysylltiedig â gwasanaethau lles yn y gymuned.
    wellbeing_training.ABB@wales.nhs.uk
 • Canu Er Lles

  Dydd Iau Awst 19eg 11am ar Zoom Sesiwn canu llawn hwyl a fydd yn eich annog i garu eich llais. Bydd Amy wrth law i helpu gyda thechnegau anadlu braf, ffyrdd llawn hwyl o gynhesu eich llais a’ch corff a llawer o ganeuon cyfarwydd i ymuno â nhw. gysylltu â’r tîm ar 01492 577449 neu anfon e-bost...
    01492 577449
 • CAREER AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Session - - 3rd Monday of every month

  DUE TO COVID-19 LOCKDOWN, OUR SERVICES ARE OPERATED ONLINE - 3rd Monday of every month Career and professional development and goal setting online session. Come and join us to find your path and to start your your journey. The Mentor Ring’s vision is that no individual should be excluded from...
    07790 900263
 • Cyflwyniad i Seryddiaeth

  Cwpwl o sesiynau dysgu dros ginio ar Zoom am rhyfeddodau Seryddiaeth ym mis Awst.
    01492577449
 • Diwrnodau Gofalwyr a Amgueddfa Cymru

  Mae staff a gwirfoddolwyr yn cynnal gweithgareddau i ofalwyr di-dâl ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis o fis Mai 2021 ymlaen. Byddwn yn adolygu'r sesiynau hyn ar ôl tri mis i weld os oes angen newid unrhyw beth, felly byddai eich adborth ar ôl pob diwrnod yn ddefnyddiol iawn. Bydd y Diwrnodau...
    02920 573002
    07534 402 028
 • Living Levels Landscape Partnership - Gwent Levels area; Newport, Cardiff, Chepstow

  The Living Levels Landscape Partnership (LLLP) is a Heritage Lottery Funded (HLF) Landscape Partnership Scheme which aims to reconnect people and communities to the Gwent Levels landscape and provide a sustainable future for this historic and unique area. Our area covers the edge of the Severn...
    01633 292 982
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course Starting February 2021

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 1 and a half hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve...
    01633 247674
 • Living with Diabetes - Free NHS health and wellbeing EPP Course Starting July

  Come and join us for a six week virtual free course to help you learn coping mechanisms for living Diabetes The course lasts for 2hours per week and is led by trained tutors who live with a health condition or care for someone with a health condition. This course will help improve your...
    01633 247674
 • Meet the Home Office, an interactive session with The Home Office Community Engagement officers

  DUE TO COVID-19 LOCKDOWN, OUR SERVICES ARE OPERATED ONLINE Join us on Wednesday 28 July 2021 11:00 am-12:00 pm This is the 4th of a series of monthly sessions organised by TMR and The Home Office, each covering different topics. Please get in contact if you'd like to join in.
    02921321073
 • Mums Matter - Mind

  Mae Mums Matter yn wasanaeth iechyd meddwl amenedigol. Ei'n nod yw gwella iechyd meddwl a lles mamau newydd trwy eu darpari wybodaeth a dealltwriaeth o iechyd meddwl amenedigol a thrwy ehangu eu rhwydweithiau cymdeithasol. Dyluniwyd a datblygwyd Mums Matter gyda mamau sydd â phrofiad byw o...
    mums@mindpembrokeshire.org.uk
 • North Wales Postcard Fair -suspended

  FAIRS SUSPENDED The North Wales Postcard Club invite you to join us at the Llandudno Postcard Fair, at the Craig-y-Don Community Centre, Queen's Road, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1TE. Open 10am to 4pm. Admission £2. On-site, free carpark. Easy access. Light refreshments. Organized by the North ...
    01244 813214
 • SURE for Mental Health

  Mental Health Webinars and Events
    01633 250205
 • Taith Gerdded Lles Aberaeron - 14/07/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf = 14/07/21 Bydd Taith Gerdded Lles Aberaeron yn cwrdd ym Maes Parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Llanerchaeron (SA48 8DG) Bydd y daith gyntaf yn cymryd hanner awe tra bydd yr ail 30...
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Aberteifi - 20/07/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf = 20/07/21 Bydd Taith Gerdded Lles Aberteifi yn cwrdd yn Maes Parcio, Cilgerran Canolfan Bywyd Gwyllt (SA43 2TB) Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr....
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Aberystwyth - 15/07/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf = 15/07/21 Bydd Taith Gerdded Lles Aberystwyth yn cwrdd ar y prom gyferbyn â gwesty Glengower (SY23 2DH) Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch...
    07792 396154
 • Taith Gerdded Lles Llambed - 20/07/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Taith nesaf = 20/07/21 Bydd Taith Gerdded Lles Llambed yn cwrdd yn faes parcio Rookery (SA48 7BU). Sylwch fod cost am barcio yn y lleoliad hwn. Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am ...
    07866 985753
 • TOTS 2 TEENS HOLIDAY PLAYSCHEME

  Tots 2 Teens is a specialist After School Club and Holiday Play Scheme for young people aged 5-18 who have Additional Learning Needs and/or disabilities, this provision is based at Portfield School in Haverfordwest.
    01437 774658
 • WEBINAR ON CREATING A BUSINESS BRAND 24/3/21

  Webinar to help you create a business brand
    LDANIELLS@THRESHOLD-DAS.ORG.UK
 • Y Cynghorydd Surgeries@ Canolfan Llanisien Caerdydd-Dydd Mercher 1af y mis

  OHERWYDD O CORONAFEIRWS, EFALLAI NI FYDD Y WASANAETH HYN YN WEITHREDU FEL ARFER CYSYIITWCH GYDA NI AM MWY O WYBODAETH. Galw heibio am lawdriniaeth gynghori gyda chynghorydd lleol
    02920 871060

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.