skip to main content

Beth sy' mlaen?

Mae gennym 27 digwyddiad er eich mwyn. Cewch chwilio gan ddefnyddio'r blychau ar y dde.


 • Active Play

  Active Play in the park
    01554749396
 • Addysg Oedolion Cymru - Bwyta'n Iach ar Gyllideb

  Mae'r pandemig wedi effeithio yn ariannol ar lawer o deuluoedd yn ogystal â bod ganddynt lawer mwy o amser gartref i ystyried eu harferion bwyta ac arferion eu plant. Mae'r cwrs yn caniatáu i ddysgwyr rannu syniadau ac awgrymiadau mewn amgylchedd anfeirniadol ar sut i gyllidebu ar gyfer bwyd,...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Cymorth i rieni gydag addysgu plant gartref

  Bydd y cwrs hwn yn llawn syniadau, strategaethau a mecanweithiau ymdopi i sicrhau a hyrwyddo profiad addysg gartref hapus a llwyddiannus i chi a hefyd i’ch plant. Cyflwynir gwybodaeth mewn dull anfeirniadol gan rannu syniadau gyda rhieni eraill a gyda thiwtor sydd hefyd yn jyglo addysgu o...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Deall Iselder Ysbryd

  Bydd y cwrs yn ymdrin ag achosion iselder ysbryd, ei effeithiau a pha mor gyffredin yw iselder yn y gymdeithas ehangach a'r stigma sydd ynghlwm wrtho. Byddwn yn trafod sut mae iselder ysbryd yn effeithio ar hwyliau, profiadau bywyd, a sut y gall effeithio ar fywydau pobl a chysylltiadau...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Lluniadu drwy Arsylwi

  Nod ein gweithdai cefnogol a chyfeillgar yw darparu sylfaen mewn sgiliau lluniadu drwy arsylwi. Tywysir dysgwyr wrth ymarfer technegau sefydledig o weithio gyda llinell, tôn, cyfran a chyfansoddiad. Gan weithio gyda phynciau bywyd llonydd a thirwedd, anogir dysgwyr i ddod o hyd i'w hiaith...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Sgiliau Gwydnwch

  Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar beth yw gwytnwch, pam mae gwytnwch yn bwysig i'ch iechyd a'ch lles, gan gynnig awgrymiadau i wella a datblygu eich gwytnwch personol. Mae gwytnwch yn aml yn cael ei ystyried yn nhermau'r 'theori pêl rwber'. Mae'n ymwneud â pha mor gyflym rydych yn bownsio'n ôl o'r...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Sgiliau Gwydnwch

  Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar beth yw gwytnwch, pam mae gwytnwch yn bwysig i'ch iechyd a'ch lles, gan gynnig awgrymiadau i wella a datblygu eich gwytnwch personol. Mae gwytnwch yn aml yn cael ei ystyried yn nhermau'r 'theori pêl rwber'. Mae'n ymwneud â pha mor gyflym rydych yn bownsio'n ôl o'r...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Yn Barod am Waith

  Ydych chi allan o waith? Ydych chi wedi colli eich swydd yn ddiweddar ac am wella eich sgiliau chwilio am waith? Mae cyflogadwyedd yn ymwneud â'ch gwybodaeth, sgiliau ac agweddau a sut rydych yn defnyddio'r asedau hynny, ac yn eu cyflwyno i gyflogwyr. Beth sydd gennych i'w gynnig - beth yw eich...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru - Yn Barod am Waith

  Ydych chi allan o waith? Ydych chi wedi colli eich swydd yn ddiweddar ac am wella eich sgiliau chwilio am waith? Nod y cwrs yw cefnogi dysgwyr gyda'r canlynol: • Rhwystrau i weithio a sut i'w goresgyn. • Cydnabod a gwerthfawrogi hunan-werth. • Gwerthu'ch hun i ddarpar gyflogwyr. • Ymgeisio am...
    03300 580845
 • Addysg Oedolion Cymru Asesiad Cychwynnol (ESOL)

  Cynnig asesiad cychwynnol ESOL ar-lein am ddim
    07377375167
 • Addysg Oedolion Cymru Cwrs Llythrennedd

  Byddwch yn magu hyder a sgiliau llythrennedd ar gyfer bywyd a gwaith bob dydd. Gallwch ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn llythrennedd, fel sy'n briodol. Sessiwns yn y bore, pnawn ac noson ar Dydd Llun
    Jane.watkins@addysgoedolion.cymru
 • Bore coffi Cyfarfod Dydd Mawrth

  Bore coffi am ddim (gyda bisgedi!) Mewn lleoliad croesawgar i bobl dros 55 oed sgwrsio a chwrdd â phobl eraill yn y gymuned. Gwahoddir siaradwyr gwadd o bryd i'w gilydd ac mae gwybodaeth gymunedol ar gael bob wythnos.
    07988 025604
 • CAREER AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Session - - 3rd Monday of every month

  DUE TO COVID-19 LOCKDOWN, OUR SERVICES ARE OPERATED ONLINE - 3rd Monday of every month Career and professional development and goal setting online session. Come and join us to find your path and to start your your journey. The Mentor Ring’s vision is that no individual should be excluded from...
    07790 900263
 • CDCCymru: Dance for Parkinson's Classes

  Mae ein dosbarthiadau Dawnsio ar gyfer Parkinson’s yn hwyliog ac anffurfiol. Profwyd bod dawns yn datblygu hyder a chryfder, wrth leddfu rhai symptomau bob dydd cyfranogwyr. Mae dosbarthiadau yn greadigol ac yn hyrwyddo teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau corfforol a chymdeithasol Parkinson’s....
    guy@ndcwales.co.uk
 • Living Levels Landscape Partnership - Gwent Levels area; Newport, Cardiff, Chepstow

  The Living Levels Landscape Partnership (LLLP) is a Heritage Lottery Funded (HLF) Landscape Partnership Scheme which aims to reconnect people and communities to the Gwent Levels landscape and provide a sustainable future for this historic and unique area. Our area covers the edge of the Severn...
    01633 292 982
 • Meet the Home Office, an interactive session with The Home Office Community Engagement officers

  DUE TO COVID-19 LOCKDOWN, OUR SERVICES ARE OPERATED ONLINE Join us on Wednesday 28 July 2021 11:00 am-12:00 pm This is the 4th of a series of monthly sessions organised by TMR and The Home Office, each covering different topics. Please get in contact if you'd like to join in.
    02921321073
 • Mums Matter - Mind

  Mae Mums Matter yn wasanaeth iechyd meddwl amenedigol. Ei'n nod yw gwella iechyd meddwl a lles mamau newydd trwy eu darpari wybodaeth a dealltwriaeth o iechyd meddwl amenedigol a thrwy ehangu eu rhwydweithiau cymdeithasol. Dyluniwyd a datblygwyd Mums Matter gyda mamau sydd â phrofiad byw o...
    mums@mindpembrokeshire.org.uk
 • North Wales Postcard Fair

  The North Wales Postcard Club invite you to join us at the Llandudno Postcard Fair, at the Craig-y-Don Community Centre, Queen's Road, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1TE. Open 10am to 4pm. Admission £2. On-site, free carpark. Easy access. Light refreshments. Organized by the North Wales Postcard ...
    01244 813214
 • Poundfit Yn Y Gadair

  Ymunwch â’r band! Estynnwch am eich Ripstix (ffyn curo drwm gyda phwysau ysgafn) a symudwch eich corff i’r curiad! 1PM Bob dydd Mawrth drwy gydol mis Tachwedd Canolfan Gymunedol Tŷ Llewelyn, Llandudno
    01492 577449
 • Risca Wellbeing Festival

  Come and explore our amazing fun filled week of activities throughout the beautiful town of Risca during half term. Find out what activities go on in your community regularly and enjoy some fun Hallowe'en themed fun. There's something for all members of the family and a variety of activities...
    laura.brosnan.james@gavo.org.uk
 • SURE for Mental Health

  Mental Health Webinars and Events
    01633 250205
 • Taith Gerdded Lles Aberteifi - 19/10/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Bydd Taith Gerdded Lles Aberteifi yn cwrdd yn Maes Parcio, Cilgerran Canolfan Bywyd Gwyllt (SA43 2TB) Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch cymerid rhan am faint ...
    07866 985753
 • Taith Gerdded Lles Llambed - 19/10/21

  Teithiau cerdded byr, cyfeillgar, wythnosol sy'n rhad ac am ddim, i’ch helpu fod yn fwy heini. Bydd Taith Gerdded Lles Llambed yn cwrdd yn faes parcio Rookery (SA48 7BU). Sylwch fod cost am barcio yn y lleoliad hwn. Bydd y daith gyntaf yn cymryd 60 munud tra bydd yr ail am hanner awr. Gallwch...
    07866 985753
 • TOTS 2 TEENS HOLIDAY PLAYSCHEME

  Tots 2 Teens is a specialist After School Club and Holiday Play Scheme for young people aged 5-18 who have Additional Learning Needs and/or disabilities, this provision is based at Portfield School in Haverfordwest.
    01437 774658
 • Y Cynghorydd Surgeries@ Canolfan Llanisien Caerdydd-Dydd Mercher 1af y mis

  OHERWYDD O CORONAFEIRWS, EFALLAI NI FYDD Y WASANAETH HYN YN WEITHREDU FEL ARFER CYSYIITWCH GYDA NI AM MWY O WYBODAETH. Galw heibio am lawdriniaeth gynghori gyda chynghorydd lleol
    02920 871060
 • Yoga @ Fleur De Lys Community Centre

  Yoga is an ancient form of exercise that focuses on strength, flexibility and breathing to promote physical and mental wellbeing. The main component of yoga is postures ( a series of movements designed to increase strength and flexibility) and breathing.
    07811396274
 • Yoga Cadair

  Yoga cadair gofrestru ymlaen llaw ar gyfer y sesiwn hwn cysylltwch â’r tîm lles: Ebost: arosyniach@conwy.gov.uk Ffôn: 01492 577449
    01492 577449

Byddwn ni’n cymryd camau rhesymol i ofalu bod yr wybodaeth sydd ar y wefan mor gywir ag y bo modd, ond allwn ni ddim derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb yr wybodaeth honno. Y cyfranwyr sy’n gyfrifol am ddiweddaru eu gwybodaeth nhw, a byddan nhw’n croesawu adborth am gywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i gyhoeddi. Cynghorir y rhai sy’n darllen cynnwys y wefan i gymryd pob cam rhesymol i’w bwyso a’i fesur, gan gynnwys hel cynghorion arbenigwyr cyn gwneud – neu osgoi gwneud – unrhyw beth sydd wedi’i grybwyll.

Sylwch fod y canlyniadau a welir wrth chwilio yn Gymraeg neu Saesneg ar ochrau Cymraeg neu Saesneg y wefan (www.dewis.cymru neu www.dewis.wales) weithiau’n wahanol. Gall darparwyr ddewis (yn ddarostyngedig i reolau ynglŷn â safonau iaith sy’n berthnasol i rai darpariaethau) ddewis cofnodi eu gwybodaeth yn Saesneg yn unig, Cymraeg yn unig, neu’n ddwyieithog. Er ein bod yn ceisio defnyddio’r dechnoleg o fewn y wefan i gyfyngu effaith eu dewis, mae terminoleg a strwythur yr ieithoedd yn golygu bod gwahaniaethau yn y canlyniadau sy’n cael eu cynhyrchu weithiau’n anochel.

Allwn ni ddim derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau sydd wedi’u cysylltu â’n gwefan ni. Dim ond er gwybodaeth ichi rydyn ni wedi cynnig dolenni o’r fath. Felly, ddylech chi ddim tybio bod sêl ein bendith arnyn nhw. Does dim modd inni reoli cynnwys nac adnoddau’r un wefan arall. Mae gyda ni hawl i wrthod neu ddileu dolen â gwefan rydyn ni o’r farn bod ei chynnwys yn amhriodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Telerau ac Amodau llawn.