skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Gwasanaethau a reoleiddir


Mae rhai o’r gwasanaethau sy’n cael eu rhestru o fewn Dewis Cymru yn cael eu galw’n wasanaethau ‘rheoleiddiedig’. Mae rhai o rain angen bod wedi ‘cofrestru’ ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Nod y gofyniad yma yw sicrhau bod gwasanaethau o’r fath yn darparu gwasanaeth ansawdd da a diogel i’r bobl sy’n eu defnyddio.

Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys gwasanaethau gofal cymunedol gwasanaethau preswyl i blant ac oedolion.

O dan y gyfraith, mae’n rhaid i wasanaethau cofrestredig fodloni rhai safonau sylfaenol a bennir yn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Mae’r gwasanaethau hyn yn cael eu cofrestru gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) sy’n eu harolygu’n rheolaidd hefyd. Mae'r rhan fwyaf o adroddiadau arolygu ar gael i'r cyhoedd ac fe'u cyhoeddir ar wefan AGC (mae rhai arolygiadau o wasanaethau plant nad ydynt ar gael yn gyhoeddus).

Os bydd gwasanaeth cofrestredig yn methu â bodloni neu ragori ar y safonau gofynnol, mae gan AGC y pŵer i weithredu, er mwyn sicrhau bod gwelliannau'n cael eu gwneud i'r gwasanaeth. Os bydd darparwr gwasanaeth yn methu â gwneud y gwelliannau gofynnol, gellir cymryd camau gorfodi pellach, er enghraifft gallai hyn arwain at gau gwasanaeth neu erlyn darparwr Gwasanaeth.

Mae gwasanaethau cofrestredig yn cael eu hamlygu o fewn Cyfeiriadur Gwasanaethau Dewis. Bydd hyn yn galluogi pobl i gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth drwy ddilyn y ddolen â gwefan AGC.

Sut i gwyno am wasanaeth cofrestredig

Os oes gennych bryder neu gŵyn benodol am ddiogelwch ac ansawdd cartref gofal, gallwch cysylltwch ag AGC:

  • Galwch: 0300 7900 126; neu
  • Cyflwynwch eich pryder drwy'r ffurflen we.

Sut i godi pryderon fel aelod o staff neu 'chwythwr chwiban'

Ewch i wefan AGC i weld pa gamau dylech chi eu cymryd os oes gennych chi bryderon am wasanaeth gofal cofrestredig.