skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae cwsg yn bwysig iawn i blant ac mae diffyg cwsg yn gallu cael effaith andwyol ar amrywiol agweddau ar eu bywydau, gan gynnwys eu haddysg.

Os ydych chi’n ei chael yn anodd cael eich plentyn i gysgu drwy’r nos, peidiwch â digalonni achos mae’n bosib datrys y mwyafrif o broblemau cwsg gyda gwaith caled ac ymroddiad. Mae llawer o ffactorau gwahanol i’w hystyried felly mae’n gallu bod yn ddefnyddiol ceisio newid dim ond un peth ar y tro.

Sut i adnabod cwsg gwael/cwsg annigonol

Efallai bod plentyn neu berson ifanc nad yw’n cael digon o gwsg yn dangos un neu fwy o’r problemau ymddygiadol canlynol:

 • gorfywiogrwydd
 • bod yn fwy adweithiol, yn digio’n gyflymach
 • cael anhawster canolbwyntio
 • dangos hwyliau ansad
 • cael anhawster cofio gwybodaeth

Efallai bod arwyddion corfforol hefyd, gan gynnwys:

dylyfu gên

 • bod yn welw
 • cyntun/syrthio i gysgu
 • anawsterau o ran cydsymudiad

Beth sy’n gwneud trefn gysgu dda?

Mae trefn gysgu dda yn allweddol:

 • cadwch at amserau gwely ac amserau deffro rheolaidd
 • gadewch ddigon o amser i’ch plentyn arafu a thawelu cyn amser gwely
 • mae cwsg yn gallu cael ei reoli gan lefelau goleuni felly mae cysgu yn ystod oriau golau dydd yn gallu effeithio ar ansawdd cwsg a newid rhythmau’r corff gan ei gwneud yn fwy anodd cysgu gyda’r nos

Sut i drefnu amgylchedd cysgu da

Dylai ystafell wely’ch plentyn fod yn rhywle mae’n gallu ymlacio a chysgu heb unrhyw ymyrraeth.

 • tymheredd: gwnewch yn siŵr nad yw ystafell wely’ch plentyn yn rhy boeth neu’n rhy oer
 • lefelau goleuadau: efallai bod rhai plant yn ofni’r tywyllwch felly bydd arnyn nhw angen goleuni nos lefel isel, tra bydd eraill efallai’n elwa o lenni tywyllu i atal unrhyw oleuni o’r tu allan rhag amharu arnyn nhw
 • os oes modd, dilewch unrhyw seiniau sy’n gallu cael eu clywed o’r ystafell wely e.e. tipian cloc
 • dylai gwelyau gael eu defnyddio i gysgu yn unig, h.y. dim gwaith cartref yn y gwely
 • osgowch weithgareddau symbylol fel ymarfer neu chwarae gemau yn yr awr cyn amser gwely
 • dim bwyd na diod yn ystod y nos
 • trowch i ffwrdd sgriniau cyfrifiadur, llechen, ffôn am o leiaf awr cyn amser gwely
 • mae cyfryngau cymdeithasol yn gallu arwain at ofid felly y peth gorau yw osgoi cyfathrebu electronig hefyd

Sut i ymlacio cyn amser gwely

Bydd eich plentyn yn cysgu’n well os bydd wedi ymlacio cyn troi am y gwely. Dyma rai syniadau sydd wedi eu hen brofi i’w helpu i deimlo’n gysglyd:

 • rhowch ddiod laethog gynnes iddo
 • rhowch faddon iddo cyn gwely
 • darllenwch stori
 • chwaraewch gerddoriaeth sy’n eu tawelu
 • mwynhewch weithgarwch sy’n eu hymlacio, e.e. lliwio
 • rhowch gynnig ar rai ymarferion ymlacio (mae syniadau gan Y Cyngor Cysgu (Saesneg yn unig))
 • trefnwch amser pan fydd eich plentyn yn gallu trafod unrhyw bryderon gyda chi yn gynharach yn y dydd – gan eu rhoi i gadw o bosib mewn ‘blwch pryderon’ fel bod modd iddyn nhw anghofio amdanyn nhw

Sut i ddelio â phlant sy’n deffro yn ystod y nos

Mae cwsg drylliog yn beth cyffredin ymhlith plant ac mae yna rai pethau gallwch chi eu gwneud geisio cael gwared ar yr arfer hwn:

 • cymerwch eich plentyn yn ôl i’w wely ei hun, gan roi cyn lleied o sylw iddyn nhw â phosib
 • peidiwch â throi’r goleuadau ymlaen
 • anogwch eich plentyn i gysuro ei hun drwy ddefnyddio strategaethau sy’n cael eu hymarfer yn ystod y dydd, e.e. arferion anadlu
 • defnyddiwch gloc i ddangos iddo pa oriau ydy oriau cysgu
 • defnyddiwch ymadrodd sefydledig sy’n gallu cael ei ailadrodd a pheidiwch â chymryd rhan mewn sgyrsiau eraill, e.e. ‘mae’n nos nawr, amser cysgu / mae’n bryd cysgu’

Mwy o wybodaeth

Mae gan yr Elusen Cwsg (Saesneg yn unig) lawer o wybodaeth ddefnyddiol ar ei gwefan.

Mae gan Cerebra (Saesneg yn unig) arweiniad ar-lein defnyddiol am gwsg i rieni plant ag anhwylderau’r ymennydd.

Mae gan Young Minds (Saesneg yn unig) gyngor defnyddiol hefyd i bobl ifanc sy'n cael trafferth cysgu.

Diweddariad diwethaf: 13/02/2023