skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae’n anodd dychmygu amser pan nad oedd technoleg a chyfrifiaduron yn dominyddu’n bywydau ni – gartref, yn y gwaith ac yn ystod ein hamser hamdden.

Rydym yn siopa ar-lein, yn dal i fyny â’n hoff raglenni teledu ar-lein, yn adnewyddu’n llyfrau llyfrgell ar-lein ac yn dod o hyd i grefftwyr lleol ar-lein. Weithiau mae’n gallu teimlo y byddai’r byd yn dod i ben yfory petai rhywun yn tynnu’r plwg.

Er ei bod efallai’n teimlo weithiau nad oes unrhyw ddianc rhag technoleg, mae llawer iawn o fanteision i lythrennedd cyfrifiadurol. Does dim dwywaith bod y rhyngrwyd wedi gweddnewid y ffordd mae pobl yn cyfathrebu â’n gilydd. Y dyddiau hyn, mae hi yr un mor rhwydd sgwrsio â’ch ŵyr yn Awstralia ag y mae i sgwrsio â’ch cymydog drws nesaf.

Gwneud y cysylltiadau

Mae llawer o bobl yn cwrdd â ffrindiau o’r un bryd ar-lein, gan ddefnyddio safleoedd rhwydweithio cymdeithasol di-dâl fel Facebook (Saesneg yn unig), Twitter (Saesneg yn unig), Instagram (Saesneg yn unig) a Google+ (Saesneg yn unig) neu ymuno â fforymau ar-lein. Erbyn hyn mae gan y mwyafrif o gyrff dudalen Facebook lle maent yn rhannu newyddion a gwybodaeth. Gallech chi ofyn i ffrind neu berthynas ddangos i chi sut i ymuno. 

Mynediad am ddim i’r rhyngrwyd

Nid oes angen eich cyfrifiadur eich hun arniochchi hyd yn oed i ddefnyddio’r rhyngrwyd. Mae cyfrifiaduron gan y mwyafrif o lyfrgelloedd y gallwch chi eu defnyddio’n rhad ac am ddim (gwiriwch a oes angen neilltuo amser ymlaen llaw) ac mae’r mwyafrif o ffonau symudol a llechi bellach yn gallu cyrchu’r rhyngrwyd mewn mannau sy’n cael eu galw’n barthau diwifr. Byddwch chi’n dod o hyd iddyn nhw mewn caffis, tafarnau neu ganolfan gymunedol leol, hyd yn oed ar drenau. Fel arfer nid oes unrhyw dâl (er mae’n bosib y bydd yn rhaid gofyn am gyfrinair).

Cychwyn

Os ydy cyfrifiaduron yn gwbl newydd i chi, mae hen ddigon o help ar gael i’ch cael chi ar-lein ac yn sgwrsio. Yn aml bydd canolfannau addysg oedolion lleol yn cynnal cyrsiau i ddechreuwyr ac os ydych chi’n byw mewn clwstwr Cymunedau’n Gyntaf, mae’n bosib y bydd cefnogaeth am ddim i’ch cael chi ar-lein yn eich canolfan gymunedol leol.

Gwefan sy’n cael ei reoli gan Gymunedau Digidol Cymru yw Dewch Ar-lein yng Nghymru, sy’n rhestru’r holl fannau yng Nghymru lle gallwch chi gael mynediad i gyfrifiadur cyhoeddus am ddim. Mewn llawer o’r mannau hyn, gallwch chi gael cymorth gan aelod o staff hefyd neu hyd yn oed cymryd cwrs ar gyfrifiaduron i ddechreuwyr.

Mae gan wefan BBC Webwise (Saesneg yn unig) ddigonedd o wybodaeth i’ch helpu i wella’ch sgiliau digidol, gan gynnwys arweiniadau ysgrifenedig a fideos byr.  Mae cyngor am ddiogelwch ar-lein a chadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel hefyd.

Mae gan Silver Surfers (Saesneg yn unig) diwtorialau (Saesneg yn unig) i bobl dros 50 oed sy’n dymuno datblygu eu sgiliau cyfrifiadur.

Mae Remploy yn cynnig hyfforddiant ar-lein (Saesneg yn unig) i helpu unrhyw un ag anabledd i wella eu sgiliau digidol.

Mae eAccessibilityWales (Saesneg yn unig) yn darparu llawer o wybodaeth ddefnyddiol am gyfrifiaduron, gosodiadau cyfrifiadur a meddalwedd cyfrifiadur i bobl ag anableddau:

Gall RNIB Cymru helpu pobl ddall neu â golwg rannol i ddefnyddio cyfrifiaduron a chael cyrchu’r rhyngrwyd. Ffoniwch: 029 2082 8500 neu anfonwch e-bost at getconnected@rnib.org.uk.

Diweddariad diwethaf: 21/12/2016