skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae mwy a mwy o bobl yn chwilio am gyfeillgarwch a chefnogaeth ar y rhyngrwyd. Dim ots beth yw’ch diddordebau, mae’n sicr y bydd pobl eraill rhywle yn y byd a fydd yn eu rhannu.

Fforymau i bobl ifanc eu hanian

Mae Fforymau Silver Surfers (Saesneg yn unig) yn cynnig cyfle i bobl dros 50 oed sgwrsio am unrhyw beth a phopeth. 

Rhwydwaith cymorth ar-lein ar gyfer pobl hŷn (pobl sydd ac nad ydynt yn neiniau a theidiau) yw Gransnet (Saesneg yn unig). Mae pynciau trafodaethau’n amrywiol ac yn cynnwys llyfrau, teledu, garddio, teithio, gwirfoddoli a gwleidyddiaeth.

Mae Buzz50 (Saesneg yn unig) yn safle rhwydweithio cymdeithasol i bobl dros 50 oed ledled y byd. Mae fforymau yn cynnwys pynciau difrifol ac ysgafngalon a materion cyfoes.

Fforymau elusennau cenedlaethol

Erbyn hyn mae mwy o elusennau cenedlaethol yn cydnabod manteision dod â phobl ynghyd i siarad am brofiadau tebyg ac mae rhai wedi sefydlu byrddiau trafod ar-lein:

Anxiety UK (Saesneg yn unig) sy’n gweithredu gwasanaeth sgwrsio ddydd Llun-ddydd Gwener, 9.30am-5.30pm.

Alzheimer’s Mae Talking Point (Saesneg yn unig) yn lle diogel i ofyn cwestiynau, rhannu profiadau a chael cyngor a chymorth.

Cymuned Gofal Ar-lein Arthritis Care (Saesneg yn unig) sy’n cysylltu ag eraill sy’n rhannu’ch profiadau o fyw gyda rhywun ag arthritis, neu’n byw gyda rhywun felly. 

Mae Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol yn cynnig e-gyfeillion (Saesneg yn unig) i gefnogi unigolion 12 oed ac yn hŷn, yn arbennig pobl mewn ardaloedd anghysbell. Ffoniwch: 02920 629314 neu e-bostiwch.

Mae gan Bipolar UK (Saesneg yn unig) fforwm trafod cefnogol ar y we. Mae ar gael 24 awr y dydd.

Mae Action for Blind People (Saesneg yn unig) yn dod â phobl y mae colled golwg yn effeithio arnynt ynghyd yn ei fforwm Action Connect. Mae aelodau’n trafod pynciau o dechnoleg, iechyd a lles a hobïau.

Gofalwyr y DU (Saesneg yn unig) - ymunwch â’r drafodaeth a thrafodwch  faterion ymarferol ac emosiynol gyda gofalwyr eraill.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr gymuned ar-lein (Saesneg yn unig) lle mae gofalwyr yn gallu cysylltu â gofalwyr eraill, trafod eu problemau, rhannu cynghorion a syniadau neu ddim ond cael hoe yn eu diwrnod am dipyn o hwyl. Mae gofalwyr yn gallu ymuno ag un o dair cymuned ar-lein (Saesneg yn unig).

Byddarwch Mae gan Action for Hearing Loss (Saesneg yn unig) fforymau ar gyfer Byddardod a Cholled Clyw, Tinitws a Chynhyrchion ac Offer.

Epilepsi Mae Forum4 (Saesneg yn unig) yn gymuned ar-lein ar gyfer pobl ag epilepsi a gofalwyr pobl ag epilepsi.

Anableddau Dysgu ac Awtistiaeth Mae gan SCOPE (Saesneg yn unig) fforwm ar-lein cefnogol iawn lle gall defnyddwyr gael cyngor oddi wrth weithwyr proffesiynol iechyd, cyflogaeth a thai.

Mae Parkinsons UK yn annog pobl â’r clefyd a’u teuluoedd a’u gofalwyr i gefnogi ei gilydd yn eu cymuned fforwm (Saesneg yn unig).

Anableddau Corfforol Mae fforwm SCOPE (Saesneg yn unig) yn cefnogi pobl sy’n dioddef parlys yr ymennydd ac anableddau eraill.

Iechyd Meddwl Mae gan SANE (Saesneg yn unig) fforwm cefnogaeth i bobl dros 18 oed.

Mae’r Fforwm Iechyd Meddwl (Saesneg yn unig) yn ceisio bod ‘y lle mwyaf cyfeillgar ar y blaned i drafod materion iechyd meddwl’. Mae aelodau’n cefnogi ei gilydd drwy gyfnodau anodd, ond hefyd i drafod pob math o bethau eraill hefyd.

Strôc Mae TalkStroke (Saesneg yn unig) yn  galluogi’r sawl y mae strôc yn effeithio arnyn nhw i rannu gwybodaeth a phrofiadau.

Straen a Gofid Mae The Big White Wall (Saesneg yn unig) yn lle diogel i bobl rannu’r hyn sy’n eu pryderu. Mae’n gwbl ddi-enw, ar gael 24/7 ac yn cael ei staffio gan ‘wall guides’ proffesiynol. Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i aelodau’r Lluoedd Arfog, cyn filwyr a’u teuluoedd. Mae tâl misol i rai defnyddwyr.

Diweddariad diwethaf: 19/10/2016