skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Pan fydd hi’n dod yn anodd byw yn eich cartref presennol ­– efallai o ganlyniad i afiechyd, anabledd neu freuder – eich adwaith cyntaf o bosibl yw meddwl am symud.

Yn ffodus, nid yw hynny’n angenrheidiol bob tro. Yn aml mae’n bosibl addasu’ch cartref presennol i’w wneud yn haws ac yn fwy diogel i chi barhau i fyw yno.

Mae rhai addasiadau i’r cartref yn syml ac yn rhad; efallai bod angen gwaith adeiladu ar gyfer rhai eraill.

Os ydych chi’n edrych ar ôl rhywun, mae’n bosibl y bydd rhai addasiadau i’ch cartref leihau’r galwadau corfforol arnoch chi.

Gallai leddfu’r galwadau corfforol mae’r gofalwr yn eu teimlo. Bydd iechyd a diogelwch yr unigolyn anabl a’r gofalwr fel ei gilydd yn cael eu hymgorffori o fewn yr asesiad a’r ddarpariaeth sy’n cael ei hargymell.

Mân addasiadau

Yn aml gall addasiadau mân iawn wella diogelwch ac annibyniaeth rhywun yn aruthrol.

Yn nodweddiadol bydd mân addasiadau yn costio llai na £1,000. Maent fel arfer yn cynnwys rhyw elfen o ‘ffitio neu osod’, e.e. canllaw wrth risiau neu ganllaw gafael, ac nid ydynt yn golygu unrhyw newidiadau strwythurol i eiddo.

Mae enghreifftiau o fân addasiadau yn cynnwys:

  • canllawiau gafael (dan do a’r tu allan)
  • rampiau byr
  • system mynediad drws
  • goleuadau gwell
  • tapiau lifer.

Bydd therapydd galwedigaethol yn gallu asesu a oes unrhyw fân addasiadau a allai gael eu gwneud i’ch cartref i helpu i’ch cadw’n ddiogel ac yn annibynnol.

Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am fân addasiad ond seilir y gost ar eich amgylchiadau ariannol.

Addasiadau mawr

Mae addasiadau mawr yn nodweddiadol yn golygu gwneud newidiadau strwythurol i wneud eich cartref yn fwy addas i’ch anghenion.

Yn aml mae angen gwaith adeiladu mawr, gyda’r ymyrraeth gysylltiedig i’ch bywyd beunyddiol. Caiff y gwaith adeiladu ei wneud gan grefftwyr proffesiynol.

Mae enghreifftiau o addasiadau mawr yn cynnwys:

  • gosod ramp tu allan neu lifft grisiau
  • lledu fframiau drysau i alluogi mynediad gan gadair olwyn
  • creu ystafell ymolchi llawr gwaelod neu gawod cerdded-i-mewn
  • gwelliannau i’r gegin, e.e. gostwng byrddau gweithio
  • gwella mynediad i’r ardd.

Nid rhestr gyflawn yw’r rhestr uchod a bydd therapydd galwedigaethol yn gallu asesu pa addasiadau mae arnoch chi eu hangen.

Os oes gennych chi anghenion gofal a chymorth, mae’n bosibl y byddwch chi’n gymwys i dderbyn Grant Cyfleusterau i’r Anabl o hyd at £36,000 i’ch helpu i dalu am addasiadau mawr.

Os credwch fod arnoch chi angen addasiadau i’ch cartref

Cysylltwch â’ch adran gwasanaethau cymdeithasol lleol i drefnu am ymweliad therapydd galwedigaethol. Bydd y therapydd yn asesu os oes angen addasu’ch cartref a sut i fodloni’ch anghenion. Os yw’r sefyllfa yn ddybryd, rhowch wybod iddynt.

Mae gan gynghorau lleol restri aros hir yn aml, felly os gallwch chi ei fforddio, efallai y bydd yn well gennych chi ymgynghori â therapydd galwedigaethol yn annibynnol. Dewch o hyd i un lleol yma (Saesneg yn unig) neu ffoniwch: 0207 989 0681.

Diweddariad diwethaf: 31/05/2016