skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Yng Nghymru, mae rhai oedolion hawdd eu niweidio yn gymwys i dderbyn cefnogaeth Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol, fel y’u diffinnir yn Neddf Galluedd Meddyliol 2005.

Bydd IMCA yn cael ei benodi mewn sefyllfaoedd lle nad oes gan yr unigolyn neb heblaw staff a delir i’w cefnogi, eu cynrychioli neu i ymgynghori â nhw.

Beth yw rôl IMHA?

Amddiffyniad annibynnol yw’r Eiriolwr os nad oes gan rywun y galluedd i wneud rhai penderfyniadau pwysig am ei ganlyiadau llesiant ei hun ar yr adeg mae angen eu gwneud.

Un enghraifft fyddai pan fydd angen gwneud penderfyniad ynghylch llety hir-dymor yr unigolyn ac a gâi eu hanghenion eu diwallu’n well mewn lleoliad gofal preswyl.

Bydd yr Eiriolwr yn annog yr unigolyn sydd heb y galluedd meddyliol i gymryd rhan – gymaint ag sy’n bosibl – mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau a bydd yn ceisio darganfod eu barn mewn cyfarfod preifat.

Ni fydd yr Eiriolwr yn gwneud penderfyniadau ar ran rhywun ond bydd yn darparu gwybodaeth y mae’n rhaid i’r sawl sy’n gwneud y penderfyniad ei gymryd i ystyriaeth.

Gall yr Eiriolwr herio penderfyniad os yw’n teimlo bod y sawl sy’n gwneud y penderfyniad wedi anwybyddu’r wybodaeth mae wedi ei rhoi ac nad yw’n gweithredu er lles gorau’r unigolyn.

Gall Eiriolwr gael ei gyfarwyddo ar gyfer adolygiadau o ofal mwn sefyllfaoedd lle nad oes gan rywun neb arall i ymgynghori â nhw a/neu mewn achos diogelu, p’un a yw’r teulu a ffrindiau’n ymwneud â’r achos neu beidio.

Diweddariad diwethaf: 14/04/2016