skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Eiriolwr annibynnol sydd wedi ei hyfforddi’n arbennig yw Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) sy’n rhoi cefnogaeth i bobl sydd wedi eu cadw o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 ac sy’n derbyn gofal a thriniaeth fel claf preswyl neu driniaeth o dan Orchymyn Triniaeth Gymunedol.

Beth yw rôl IMHA?

Bydd IMHA yn eich helpu i gael gwybodaeth a deall eich hawliau o dan y Ddeddf. Gallai hyn olygu esbonio unrhyw rannau o’r gyfraith sy’n berthnasol i chi neu ddweud wrthych chi am unrhyw driniaeth feddygol rydych chi’n eu derbyn neu y gallech chi ei derbyn, y rhesymau dros y driniaeth honno a hawliau pobl eraill mewn perthynas â chi.

Ni fydd yr Eiriolwr yn gwneud penderfyniadau ar eich rhan; ond bydd yn eich cefnogi i arfer eich hawliau ac, os oes angen, yn siarad ar eich rhan. 

Ni fwriedir i IMHA gymryd lle gwasanaethau eiriolaeth eraill ond yn hytrach gweithio gyda nhw.

Mae’n ofynnol bod gan bob bwrdd iechyd wasanaeth IMHA ar waith.  Mae gwasanaethau  IMHA yn rhad ac am ddim - ni chodir unrhyw dâl ar gleifion am help oddi wrth IMHA.

Mae Mental Health Matters Wales (Saesneg yn unig) wedi cynhyrchu dogfen chwalu’r mythau (Saesneg yn unig) ddefnyddiol ynghylch IMHAs.

Diweddariad diwethaf: 03/07/2018