skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Os ydych chi’n cael anhawster i ddod o hyd i swydd, wedi colli’ch swydd neu eisiau newid gyrfa, efallai yr ystyriwch fwy o hyfforddiant.

Fel arfer mae hyfforddiant yn cynnwys rhyw fath o ddysgu p’un a yw’n arwain at gymwysterau ffurfiol neu beidio. Mae hyfforddiant yn gallu bod yn rhan-amser neu’n amser llawn, yn seiliedig ar waith neu ddigwydd yn yr ystafell ddosbarth. Gall hyd yn oed fod yn rhad ac am ddim, yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau wedi bodoli ers amser hir gan gyfuno gwaith am dâl gyda hyfforddiant sy’n arwain at gymwysterau cydnabyddedig. Mae tri gwahanol fath o brentisiaeth, sef:

  • Prentisiaeth sylfaen
  • Prentisiaeth
  • Uwch brentisiaeth.

Nid oes unrhyw derfyn oedran uchaf.

Os nad ydych chi am wneud y brentisiaeth lawn, efallai y byddai’n well gennych ddewis un neu fwy o gymwysterau o’r fframwaith cyffredinol. Cysylltwch â Llinell Gymorth Sgiliau Busnes ar 0845 60 661 60 am gyngor.

Cyfleoedd hyfforddiant eraill

Mae Twf Swyddi Cymru yn ddelfrydol os ydych chi rhwng 16-24 oed, yn barod i fynd i mewn i gyflogaeth ond angen profiad gwaith. Bydd eich contract yn para am chwe mis a chewch eich talu yr isafswm cyflog o leiaf. Mae cefnogaeth ychwanegol ar gyfer pobl ifanc anabl neu’r sawl sy’n wynebu rhwystrau penodol. Cysylltwch â Gyrfa Cymru am fwy o wybodaeth.

Barod am Waith (Camau at Waith o’r blaen)

Mae’r Porth Sgiliau i Oedolion yn gallu helpu os oes angen hyfforddiant arnoch chi i ddychwelyd i gyflogaeth amser llawn neu angen help gyda’ch CV neu gyfweliadau. Cysylltwch â Gyrfa Cymru.

Mae’n bosibl y bydd arian ReAct (Redundancy Action) III ar gael i chi os ydych chi wedi colli’ch swydd yn y tri mis diwethaf (neu wedi cael hysbysiad ffurfiol y byddwch yn colli’ch swydd). Gallech chi dederbyn hyd at £1,500 am hyfforddiant galwedigaethol, ynghyd â chostau teithio, llety a gofal plant.

Bydd staff eich Canolfan Byd Gwaith (Saesneg yn unig) lleol yn gallu dweud wrthych chi am gyfleoedd hyfforddiant eraill.

Cyn-filwyr

Mae CivvyStreet (Saesneg yn unig) y Lleng Brydeinig a Hire a Hero (Saesneg yn unig) ill dau yn cynnig cyngor ar gyfleoedd hyfforddiant i’r sawl sydd wedi gadael, neu ar fin gadael, y Lluoedd Arfog.

Hyfforddiant busnes

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn sefydlu’ch busnes eich hun, mae Busnes Cymru yn gallu darparu arian a chymorth o ran sgiliau. Ffoniwch: 03000 603000.

Cyfleoedd hyfforddi i denantiaid

Mae rhai cymdeithasai tai yn cynnig cyrsiau hyfforddiant i breswylwyr lleol. Mae rhai cyrsiau wedi eu hachredu ac yn cynnig cymwysterau cydnabyddedig. Cysylltwch â’ch cymdeithas tai i ddarganfod beth sydd ar gael.

Oedolion gydag anghenion gofal a chymorth

Os oes gennych chi anghenion gofal a chymorth neu’n edrych ar ôl rhywun ag anghenion o’r fath, mae’n bosib y byddwch yn gallu cael cefnogaeth i fynychu cwrs hyfforddiant. Mae cyrsiau hefyd sy’n benodol ar gyfer gofalwyr.

Mae MENCAP Cymru (Saesneg yn unig) yn cynnal rhaglen 12 wythnos i helpu unigolion sydd ag anabledd dysgu i baratoi am waith. Cysylltwch â llinell gymorth Anabledd Dysgu Cymru ar 0808 808 1111.

Os oes gennych chi anghenion gofal a chymorth, mae’n bosib y byddwch yn gallu cael help gydag unrhyw offer mae arnoch chi ei angen ar gyfer hyfforddiant. Cysylltwch â Gyrfa Cymru.

Gwirfoddoli

Fel gwirfoddolwr mae’n debyg y bydd eich hyfforddiant yn anffurfiol ond byddwch yn dysgu sgiliau newydd o hyd ac yn ennill profiad gwaith gwerthfawr.

Diweddariad diwethaf: 05/07/2018