skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae astudiaethau di-rif wedi dangos bod llawer o fanteision i wirfoddoli i’r gwirfoddolwr yn ogystal ag i’r sawl sy’n cael eu cefnogi. Gall gwirfoddoli leihau arwahanrwydd cymdeithasol a straen meddyliol a’ch helpu i deimlo eich bod yn fwy o ran o’ch cymuned. Byddwch chi’n gwneud ffrindiau newydd, yn dysgu sgiliau newydd ac yn ennill hunan-hyder, yn ogystal â gwybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl, anifeiliaid a chyrff mewn angen.

Nid rhywbeth i bobl ifanc yn unig yw gwirfoddoli; mae’n gallu bod yn ffordd ragorol i bobl o bob oedran ac anabledd fynd allan a chwrdd â phobl newydd. Beth bynnag eich oedran, eich cefndir neu’ch diddordebau – a faint bynnag o amser gallwch chi ei roi – mae’n debyg bod rhywun sydd angen eich help.

Gwirfoddolwyr ag anghenion gofal a chymorth

Peidiwch â diystyru gwirfoddoli os oes gennych chi’ch anghenion gofal a chymorth eich hun neu os ydych chi’n edrych ar ôl rhywun ag anghenion o’r fath. Mae’n rhaid i’ch asesiad o anghenion gymryd i ystyriaeth a ydych chi’n dymuno cymryd rhan mewn unrhyw addysg, hyfforddiant neu weithgareddau hamdden, fel gwirfoddoli.

Nid yw pob cyfle gwirfoddoli yn golygu gadael eich cartref – yn aml mae angen help ar elusennau o ran gwaith papur, ateb y ffôn a chodi arian ac maen nhw’n croesawu’n arbennig y bobl hynny â sgiliau arbenigol neu broffesiynol.

Bancio amser

Os ydych chi’n meddwl am wirfoddoli, mae’n werth gofyn a yw’r elusen neu’r corff wedi cofrestru am fancio amser. Mae bancio amser yn cydnabod ac yn dathlu’r cyfraniad positif mae gwirfoddolwyr yn ei wneud at eu cymunedau. Mae un awr o wirfoddoli yn bancio un awr o gredyd i chi y gallwch chi ei ‘wario’ ar weithgareddau hamdden, diwylliannol a chwaraeon. Holwch a ydy’ch elusen ddewisol chi wedi ymuno â hyn eto.

Sut alla i gymryd rhan?

Mae gan Gwirfoddoli Cymru gronfa ddata ar-lein i’ch helpu i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal chi. Ffoniwch: 0800 2888 329.

Mae gan Cyngor ar Bopeth amrediad eang o rolau gwirfoddoli, gan gynnwys rolau i bobl anabl.

Mae Prime Cymru yn cysylltu darpar wirfoddolwyr 50+ oed â chyfleoedd sy’n addas i’w sgiliau a’u diddordebau. Ffoniwch: 0800 587 4085.

Mae Advocacy Matters Wales (Saesneg yn unig) yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli i oedolion ag anableddau dysgu neu awtistiaeth, gan gynnwys gweithio yn eu swyddfa, cymryd rhan yn y newyddlen, trefnu cyfarfodydd a chyfweld â staff newydd. Ffoniwch: 02920 233733 neu 01446 724007.

Hefyd bydd eich cyngor gwirfoddol lleol yn gallu rhoi cyngor i chi am gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal.

Diweddariad diwethaf: 27/08/2018