skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Efallai bod addysg orfodol yn dod i ben pan fyddwch chi’n gadael yr ysgol, coleg neu’r brifysgol, ond does dim rheswm i beidio â chario ymlaen i ddysgu drwy gydol eich bywyd.

Mae pobl yn dewis dychwelyd i addysg beth bynnag eu hoedran, ac mae llawer yn dysgu sgiliau newydd neu’n ennill graddau yn eu blynyddoedd hwyrach.

Addysg bellach

Addysg bellach yw’r enw ar addysg o dan lefel gradd sy’n digwydd ar ôl gadael addysg orfodol. Mae’n gallu cynnwys cyrsiau galwedigaethol, prentisiaethau, Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol a safonau A.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â gwefan eich cyngor lleol neu ewch i Gyrfa Cymru.

Addysg uwch

Mae addysg uwch yn disgrifio dysgu sy’n arwain at radd gyntaf, gradd meistr, PhD neu gymhwyster proffesiynol. Mae’n cynnwys modiwlau Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer y sawl sy’n gweithio’n barod. Mae graddau a graddau uwch yn cael eu dyfarnu gan brifysgolion, y mae’r mwyafrif ohonynt yn cynnig dysgu o bell a dysgu ar-lein erbyn hyn.

Mae’r Complete University Guide (Saesneg yn unig) yn rhoi gwybodaeth am gyrsiau a ffioedd dysgu prifysgolion y DU, gan gynnwys cyrsiau o bell a chyrsiau ar-lein.

Os ydych yn fyfyriwr israddedig o Gymru sy'n astudio yn y DU, gallwch wneud cais am gymysgedd o grantiau a benthyciadau i helpu gyda'ch ffioedd dysgu a'ch costau byw. Bydd y swm a gewch yn seiliedig ar incwm eich cartref ac amgylchiadau unigol. I gael rhagor o wybodaeth ewch i Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Ariennir rhai cyrsiau gradd gan fwrsariaethau’r GIG, e.e. nyrsio, radiograffeg, bydwreigiaeth, ffisiotherapi, parafeddygon, ac ati. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr ar y graddau hyn yng Nghymru yn gymwys i gael eu ffioedd cwrs wedi'u hariannu'n llawn a byddant yn cael bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy gydol eu cwrs prifysgol.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn dyfarnu nifer cyfyngedig o fwrsariaethau ar gyfer graddau gwaith cymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr anabl, ewch i Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Addysg gymunedol

Mae addysg gymunedol fel arfer yn digwydd mewn lleoliadau fel ysgolion a chanolfannau cymuned. Mae cyrsiau yn amrywio o TGAU, cymwysterau busnes/TG ac ieithoedd i bynciau anacademaidd fel crefft siwgr, gwniadwaith, celf a chyfrifiaduron am hwyl. Cysylltwch â’ch cyngor lleol am fwy o fanylion.

Mae Prifysgol y Drydedd Oes (U3A) yn cynnig cyfleoedd addysgol, creadigol a hamdden i bobl hŷn. Mae grwpiau lleol ledled Cymru.

Dysgu o bell a chyrsiau ar-lein

Os ydych chi’n dymuno dysgu heb fynd yn ôl i’r coleg – efallai am fod gennych chi gyfrifoldebau gofalu, anabledd neu yn byw mewn ardal wledig – efallai y byddai’n well gennych chi astudio gartref. Ewch i Gyrfa Cymru i ddysgu a fyddai dysgu o bell yn addas i chi.

Mae Future Learn (Saesneg yn unig) yn cynnig cyrsiau ar-lein byr yn rhad ac am ddim o brifysgolion ledled y byd. Mae cyrsiau’n cychwyn ar ddyddiad penodedig er mwyn annog profiad cymdeithasol ac yn nodweddiadol mae angen cymryd rhan am dair awr yr wythnos. 

Gallwch hefyd ddod o hyd i gyrsiau ar-lein am ddim ar wefannau fel Alison a Memrise.

Diweddariad diwethaf: 21/04/2023