skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Os ydych chi’n ei chael yn anodd cael deupen y llinyn ynghyd mae’n bosibl y bydd cymorth ariannol ar gael, yn dibynnu ar eich oedran, eich anghenion a’ch incwm.

Budd-daliadau

Mae gan wefan yr Asiantaeth Budd-daliadau A-Z o holl fudd-daliadau’r DU (Saesneg yn unig) sy’n disgrifio pwy allai fod yn gymwys i dderbyn pob budd-dâl. Mae prawf modd ar gyfer rhai budd-daliadau ond nid pobl un.

Yn anffodus, mae’r system fudd-daliadau mor gymhleth bod llawer o bobl yn peidio â hawlio arian mae ganddynt hawl i’w gael.

Bydd y wefan EntitledTo (Saesneg yn unig) yn eich helpu i ddysgu pa fudd-daliadau y gallwch chi eu hawlio o bosibl p’un a ydych chi’n ddi-waith neu mewn cyflogaeth, yn sâl neu’n anabl, wedi ymddeol neu’n magu teulu. Mae ond angen ateb y cwestiynau a bydd y gyfrifiannell yn penderfynu beth mae gennych hawl i’w dderbyn.

Bydd y Ganolfan Budd-daliadau Anabledd (Saesneg yn unig) yn gallu’ch cynghori ynghylch budd-daliadau anabledd penodol.

Cymorth mewn argyfwng

Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yng Nghymru yn rhoi cymorth un-tro i unigolion dros 16 oed y mae arnynt angen cymorth ariannol ar frys. Mae dau fath o gefnogaeth (ac nid oes rhaid ad-dalu’r naill na’r llall):

  • Taliadau Cymorth mewn Argyfwng (EAP) – mae’n rhaid bod bygythiad dybryd i’ch iechyd neu les, e.e. oherwydd tân, llifogydd neu argyfwng arall.
  • Taliadau Cymorth Unigol (IAP) – sy’n eich galluogi chi, fel rhywun hawdd eich niweidio, fyw neu barhau i fyw yn annibynnol.

Mae taliadau o’r Gronfa Cymorth Dewisol ond ar gael i bobl sydd heb unrhyw ffordd arall o gael yr arian mae arnynt ei angen ac ni fwriedir iddynt fod yn beth parhaus. Rhadffôn: 0800 859 5924 neu gwnewch gais ar-lein.

Personel y Lluoedd Arfog a chyn-filwyr

Mae amrywiol fathau o gymorth ariannol ar gael i able for Personel y Lluoedd Arfog, cyn-filwyr a’u teuluoedd, gan gynnwys budd-daliadau, rhyddhad y dreth gyngor, costau teithio gostyngedig a disgowntiau drwy ddefnyddio Cerdyn Braint Lluoedd Amddiffyn. Am fwyo wybodaeth, ewch i Gyngor ar Bopeth.

Bydd Veterans UK (Saesneg yn unig) yn cynnig cyngor hefyd.

Grantiau tai

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol – ac yn dibynnu ar asesiad o’ch anghenion – mae’n bosibl y cewch chi gymorth ariannol i dalu am addasiadau mawr neu fân i’ch cartref hefyd.

Cymorth elusennol

Efallai y bydd modd i chi gael grant oddi wrth elusen neu gorff llesiannol yn arbennig os ydych chi’n chwilio am gymorth un-tro. Bydd y mwyafrif ond yn rhoi grantiau am bethau na allwch eu cael drwy grantiau neu fudd-daliadau’r wladwriaeth.

Elusen genedlaethol yw Turn2us (Saesneg yn unig) sy’n helpu pobl mewn caledi ariannol i gael mynediad i fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a gwasanaethau cymorth.

Mae rhai cyrff yn helpu grwpiau penodol o bobl, e.e. mae Margaret’s Fund (Saesneg yn unig) yn rhoi grantiau am eitemau penodol i fenywod sydd angen cymorth (rhaid i atgyfeiriadau ddod oddi wrth weithiwr proffesiynol).

Bydd rhai cyrff proffesiynol yn cefnogi eu haelodau mewn adegau o galedi ariannol.

Benthyg arian

Gall benthyg arian i dalu am eitemau hanfodol fod yn fan cychwyn llithro i mewn i ddyled. Os nad oes gennych chi unrhyw ddewis arall ond benthyg arian i dalu am offer neu dreuliau un-tro, edrychwch o gwmpas am y fargen orau.

Os ydych chi’n cynilo’n rheolaidd gydag undeb credyd, byddwch yn gallu manteisio ar fenthyciad cost isel pan fyddwch chi ei angen. Ffoniwch linell gymorth Undebau Credyd Cymru ar 0808 129 4050.

Diweddariad diwethaf: 31/05/2016