skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Hoffi’r ffaith neu beidio, mae angen swm rhesymol o arian ar bob un ohonon ni i oroesi.  Cartrefi, cyfleustodau, trethi, bwyd, gweithgareddau, gwyliau ... mae’n hawdd gweld ble mae ei gyd yn mynd.

Mae cerrig milltir pwysig bywyd yn gallu cael effaith ariannol anferth hefyd. P’un a ydych chi’n mynd i’r brifysgol, yn priodi, yn prynu cartref, yn dechrau teulu, yn gwahanu rhag eich cymar neu’n sefydlu busnes, mae angen arian am bob dim - a llawer iawn ohono.

Os ydych chi’n derbyn gwasanaethau gofal cartref (personol), mae’n bosib y gofynnir i chi gyfrannu at y gost hyd at uchafswm o £90 yr wythnos (yn ddarostyngedig i asesiad ariannol).

Hyd yn oed os nad oes rhaid i chi boeni am arian, bydd cynllunio ariannol da yn eich helpu i oroesi newidiadau sydyn i’ch amgylchiadau neu wariant annisgwyl. Hefyd mae’n syniad da gwneud ewyllys beth bynnag eich oedran chi.

Cynyddu’ch incwm

Os ydych chi’n ei chael yn anodd cael deupen y llinyn ynghyd, gwiriwch eich bod chi’n derbyn yr holl fudd-daliadau a lwfansau treth mae gennych hawl i’w derbyn. Os ydych chi’n gweithio, gwiriwch eich bod chi ar y cod treth (Saesneg yn unig) cywir. Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn budd-daliadau mewn gwaith hefyd.

Os ydych chi’n anabl ac mae gennych chi gostau byw ychwanegol neu’n methu gweithio, mae’n werth gwirio eich bod chi’n hawlio popeth mae gennych hawl i’w gael.

I wirio a fyddai’ch sefyllfa’n well drwy wneud cais am wahanol fudd-daliadau cyn cyflwyno cais, defnyddiwch gyfrifiannell fudd-daliadau ar-lein fel y rhai sydd ar Turn2Us (Saesneg yn unig) ac EntitledTo (Saesneg yn unig). Mae Turn2Us (Saesneg yn unig) yn gallu rhoi cyngor hefyd am grantiau elusennol a gwasanaethau cymorth.

Cwtogi’ch alldaliadau

Os ydych chi’n talu morgais o hyd, efallai y cewch chi help tuag at y llog (Cymorth ar gyfer Llog Morgais) (Saesneg yn unig) er, o dan gynigion y Llywodraeth, mae’n bosib y bydd hyn yn ad-daladwy ar ôl Ebrill 2018.

Mae’n bosib hefyd y gallwch wneud cais am ostyngiad i’ch treth gyngor os chi yw’r unig oedolyn yn y cartref (disgownt un person) neu os oes gan eich cartref rai nodweddion penodol i alluogi oedolyn neu blentyn anabl i fyw yno. Os ydych chi’n rhentu’ch cartref, efallai y cewch chi hawlio Budd-dâl Tai hefyd.

Nid oes unrhyw stigma bellach ynghlwm wrth wisgo dillad ail-law neu wedi eu ‘rhag-garu’. Bachwch fargen yn siop elusen leol – bydd eich pryniant yn helpu’r elusen a’r amgylchedd. Mae rhai siopau’n gwerthu dodrefn am eitemau eraill i’r tŷ hefyd.

Mae gan archfarchnadoedd disgownt gynigion wythnosol ar fwyd, ffrwythau a llysiau ffres, gyda chynigion hanner pris ar y penwythnos. Mae’r mwyafrif o archfarchnadoedd yn gwneud gostyngiadau enfawr ar brisiau ar fwydydd ffres, fel saladau, prydau parod ac eitemau’r popty, yn yr hwyr.

Mae gan Money Saving Expert gyngor ar sut i arbed arian ar bron pob dim, gan gynnwys eich biliau cyfleustodau, teithio, yswiriant, siopa a benthyciadau. 

Delio â dyled

Os byddwch chi’n mynd i ddyled, ceisiwch beidio â digalonni. Mae digon o gefnogaeth yn bodoli i’ch helpu i ddatrys eich problemau arian.

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yng Nghymru yn cynnig cyngor di-dâl a diduedd  am faterion ariannol, gan gynnwys ymdopi â dyled a benthyca. Ffoniwch: 0300 500 5000.

Diweddariad diwethaf: 15/04/2019