skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

P’un a ydych chi’n rhentu’n breifat neu oddi wrth eich cyngor lleol neu gymdeithas tai, mae’n bosibl bod gennych chi hawl i dderbyn budd-dâl tai. Bydd y swm a gewch chi’n dibynnu ar:

  • eich incwm
  • eich cynilion a ddylai fod o dan lefel benodol (fel arfer £16,000 oni bai eich bod yn derbyn Credyd Pensiwn)
  • eich amgylchiadau unigol.

Gallwch chi wneud cais am fudd-dâl tai p’un a ydych chi’n ddi-waith neu’n gweithio. Cysylltwch â’ch cyngor lleol i wneud cais am fudd-dâl tai.

Credyd Cynhwysol

Mae’r Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno’n raddol ledled y Deyrnas Unedig gan ddisodli chwe budd-dâl presennol gan gynnwys budd-dâl tai. Ar hyn o bryd, mae ond yn effeithio ar bobl sydd newydd ddod yn ddi-waith sy’n gwneud hawliadau newydd mewn rhai ardaloedd.

Mae gan y Gwasanaeth Cyngor am Arian fwy o wybodaeth am y Credyd Cynhwysol ar ei wefan

Help i gadw’ch cartref yn gynnes

Gallwch chi gael y Taliad Tanwydd Gaeaf di-dreth (Saesneg yn unig) os ydych chi dros oedran penodol. Nid oes prawf modd am y taliad.

Os ydych chi’n derbyn rhai budd-daliadau penodol ac mae’r tymheredd yn eich ardal chi’n cael ei gofnodi – neu mae’r rhagolwg yn dweud y bydd – sero gradd Celsius neu’n is am saith niwrnod yn olynol rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth 31, mae’n bosibl y bydd gennych chi hawl i dderbyn Taliad Tywydd Oer (Saesneg yn unig).

Os ydych chi ar incwm isel neu’n  derbyn rhai budd-daliadau penodol, efallai y byddwch yn gallu cael cymorth gyda’ch bil trydan o dan y Cynllun Disgownt Cartref Cynnes (Saesneg yn unig) (gallwch i wneud cais am y disgownt os oes gennych chi fesurydd rhag-dalu).

Help i hawlio budd-daliadau

Mae’r Disability Advice Project (DAP) (Saesneg yn unig) yn cynnig cyngor ar fudd-daliadau ac yn cefnogi pobl anabl, eu tuluoedd a gofalwyr ledled Cymru i lenwi ffurflenni (a lle bo angen, i fynychu apeliadau).

Mwy o wybodaeth

Ewch i www.gov.uk (Saesneg yn unig) i gael y newyddion diweddaraf am fudd-dâl tai a'r Credyd Cynhwysol, pwy sy’n gymwys a sut mae gwneud cais.

Hefyd mae gan Disability Rights UK (Saesneg yn unig) wybodaeth ddefnyddiol am bob budd-dâl.

Mae Entitledto.co.uk (Saesneg yn unig) yn gyfrifiannell fudd-daliadau ddefnyddiol ar-lein i’ch helpu i wirio faint allech chi ei dderbyn (D.S. ni ddylech ei defnyddio i gyfrifo budd-daliadau ar gyfer preswylwyr parhaol cartrefi gofal preswyl nu gartrefi nyrsio).

Diweddariad diwethaf: 04/05/2016