skip to main content
Health and Wellbeing
Partner Iechyd a Llesiant Cymru

Mae yna amrediad mor eang o swyddi a gyrfaoedd yn bodoli y gall hi fod yn anodd i berson ifanc wybod ble i ddechrau wrth chwilio am gyfleoedd hyfforddiant.

Mae gan Gyrfa Cymru gwis paru swyddi i helpu’r sawl sy’n gadael yr ysgol i baru eu sgiliau a’u diddordebau â swyddi gwahanol a’u helpu i ddeall yr hyfforddiant, cymwysterau a sgiliau bydd eu hangen arnyn nhw i gyflawni eu huchelgeisiau. Gyda mwy na 700 swyddi yn y rhestr, mae’n fan cychwyn gwych.  

Dysgwch ba fath o yrfaoedd a chyfleoedd sydd ar gael yng Nghymru yn Tueddiadau Swyddi Gyrfa Cymru. Cewch chi weld pa yrfaoedd sy’n tyfu yng Nghymru, pwy ydy’r cyflogwyr allweddol, faint mae pobl yn ennill a llawer iawn mwy.

Pan fydd gennych chi syniad am y swydd hoffech chi ei chael, mae’n bryd meddwl am yr hyfforddiant neu’r cymwysterau mae eu hangen i wneud y swydd.

Cael eich talu i hyfforddi

Yn dibynnu ar y math o yrfa rydych chi’n ymddiddori ynddi, fe allai fod yn bosibl hyfforddi a chael eich talu ar yr un pryd.

Hyfforddeiaethau

Mae hyfforddeiaethau ar gyfer pobl ifanc 16-17 oed yng Nghymru, er y cewch chi wneud cais hefyd os ydych chi’n 18 oed ac wedi gadael yr ysgol neu’r coleg.  Byddwch chi’n ennill y sgiliau mae arnoch chi eu hangen i gael swydd neu efallai symud ymlaen i brentisiaeth, neu gwrs coleg.

Mae tair lefel:

  • Ymgysylltu
  • Lefel 1
  • Lefel 2 – Pontio i Gyflogaeth

Byddwch chi’n derbyn lwfans wythnosol o £30 am lefel Ymgysylltu, £50 am Lefel 1 ac o leiaf £50 am Lefel 2 i’w mynychu amser llawn. Cewch chi hawlio am gostau teithio, gofal plant a chostau eraill hefyd. Am fwy o wybodaeth ewch i Gyrfa Cymru.

Prentisiaethau

Swydd gyda hyfforddiant yw prentisiaeth ac mae’n rhoi cyfle i’r prentis ennill cymwysterau cydnabyddedig ar yr un pryd â gweithio ac ennill cyflog. Fel arfer mae prentisiaethau’n para rhwng dwy a thair blynedd.

Mae tri math o brentisiaeth:

  • Prentisiaeth Sylfaenol (prentisiaeth lefel mynediad)
  • Prentisiaeth (fel arfer mae angen TGAU)
  • Prentisiaeth Uwch (angen Lefelau A neu gymwysterau cyfwerth)

Dysgwch fwy am Beth yw Prentisiaeth?  Mae Gyrfa Cymru wedi llunio rhestr ddefnyddiol o gyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau, gyda dolen â’r dudalen berthnasol ar eu gwefan.

Ar hyn o bryd mae’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (Saesneg yn unig) i brentis yn dechrau ar £3.50 yr awr.

Twf Swyddi Cymru

Mae Twf Swyddi Cymru yn rhoi chwe mis o brofiad gwaith i bobl ddi-waith sy’n 16-24 oed, gan dalu o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol (Saesneg yn unig) iddyn nhw. Mae Twf Swyddi Cymru yn gallu cynnig help a mentora ychwanegol i chi tra byddwch chi yn y swydd ac yn rhoi’r profiad gwaith i chi rydych chi o bosib yn brin ohono.

Dysgwch fwy am Twf Swyddi Cymru.

Hyfforddiant mewn coleg

Opsiwn arall i hyfforddi a chymhwyso am yrfa eich dewis yw astudio cwrs mewn coleg.

Gallwch chi astudio cymwysterau BTEC, City & Guilds ac NVQ mewn pynciau cysylltiedig â gwaith fel adeiladu, iechyd a harddwch, a lletygarwch ac arlwyo.

Mae colegau’n cynnig llawer o gyrsiau galwedigaethol felly mae’n werth edrych at wefannau colegau unigol i weld beth sydd ar gael. Dewch o hyd i’ch coleg lleol chi.

Cewch chi ddechrau ar gwrs lefel is ac yna symud ymlaen i’r lefel nesaf. Dysgwch fwy am y cyrsiau sydd ar gael yng Nghymru.

Help gyda chostau byw

Mae’n bosibl y bydd pobl ifanc 16-18 oed sydd mewn addysg bellach fod yn gymwys i dderbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn dibynnu ar incwm y teulu.

Gall myfyrwyr 19 oed neu’n hŷn fod yn gymwys am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru - AB o hyd at £1,500. Mae’n bosib i golegau gynnig cymorth ychwanegol gyda chostau gofal plant a theithio yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Gwaith â chymorth i bobl ifanc anabl

Mae’n bosib y bydd angen cymorth ychwanegol ar bobl ifanc anabl i ddilyn llwybr gyrfa eu dewis, e.e. profiad gwaith, cludiant neu efallai darpariaeth offer arbenigol. Dysgwch fwy am arian ar gyfer myfyrwyr anabl.

Mae yna gyrff i helpu pobl ifanc anabl i ymuno â byd gwaith. Ewch i Gyrfa Cymru am fwy o wybodaeth. 

Diweddariad diwethaf: 21/05/2018